30 november 2018

Bayer bo okrepil svoja glavna področja “life science” poslovanja ter hkrati povečal produktivnost in dobičkonosnost

Skupina Bayer bo uvedla številne ukrepe v zvezi s portfeljem, učinkovitostjo in organizacijsko strukturo

  • Skupina Bayer načrtuje izstop iz dejavnosti Animal Health, prodajo blagovnih znamk  divizije Consumer Health Coppertone™ in Dr. Scholl’s™ ter odprodajo 60-odstotnega poslovnega deleža v družbi Currenta, ki izvaja storitve za nemška podjetja
  • Učinkovitostni in strukturni ukrepi za krepitev konkurenčnosti in doseganje letnih prispevkov v višini 2,6 milijarde evrov od leta 2022 naprej, vključno s pričakovanimi sinergijami zaradi pripojitve Monsanta
  • Del prispevkov bo ponovno vložen v glavna poslovna področja
  • Pričakujemo skupne enkratne stroške v višini 1,7-kratnih letnih prispevkov
  • Čisti dobiček na delnico naj bi se v letu 2019 zvišal za okoli 1 evro, v letu 2022 pa naj bi dosegli ciljno vrednost okoli 10 evrov
  • Poslovni izid EBITDA pred odbitkom posebnih postavk naj bi v letu 2022 presegel 30 odstotkov
  • Ukrepi v zvezi z učinkovitostjo in strukturo naj bi privedli do ukinitve okoli 12.000 delovnih mest od skupno 118.200 po vsem svetu, veliko število od teh v Nemčiji

 

Leverkusen, 29. november 2018 – Skupina Bayer želi okrepiti svoja glavna “life science” področja poslovanja z vrsto ukrepov v zvezi s portfeljem, učinkovitostjo in strukturo, katerih namen je povečati produktivnost in inovacijsko dejavnost ter hkrati bistveno izboljšati konkurenčnost. Nadzorni svet Bayer AG je na svoji seji v četrtek obravnaval načrte, ki jih predlaga uprava družbe in soglasno izrazil svojo podporo. S temi ukrepi si družba utira pot za trajnostno poslovno uspešnost na privlačnih trgih z dolgoročno rastjo. “V zadnjih letih smo dosegli velik napredek pri Bayerjevem strateškem razvoju. S temi ukrepi bomo položili temelje za trajnostno izboljšanje Bayerjeve uspešnosti in dobičkonosnosti,” je dejal Werner Baumann, predsednik uprave družbe Bayer AG. “Ukrepi so namenjeni optimalnemu pozicioniranju Bayerja v prihodnje kot “life science” podjetja.”

 

Osredotočanje na glavna področja poslovanja life science

 

V letu 2019 bo Bayer uvedel ukrepe za nadaljnji razvoj svojega portfelja. Družba načrtuje izstop iz dejavnosti Animal Health in preučuje razpoložljive možnosti. Čeprav ta poslovna enota nudi možnosti razvoja na privlačnem trgu, želi Bayer porazdeliti finančna sredstva, potrebna za podporo enoti Animal Health, na svoja glavna področja poslovanja Pharmaceuticals, Consumer Health in Crop Science.

 

Consumer Health diviziji želi družba Bayer AG omogočiti, da v naslednjih letih dohiti rast trga in izboljša dobičkonosnost. Ti ukrepi vključujejo načrtovano prodajo tistih kategorij izdelkov, ki imajo boljši razvojni potencial zunaj Bayerja. Poleg predhodno napovedane odprodaje dermatoloških zdravil na recept, bo Bayer preučil svoje strateške priložnosti v naslednjih mesecih z namenom prodaje izdelkov za nego med sončenjem (Coppertone™) in nego stopal (Dr. Scholl’s™). S temi ukrepi se želi družba osredotočiti na doseganje rasti dobička v svojih glavnih kategorijah izdelkov Consumer Health.

 

Poleg tega sodeluje Bayer v pogovorih o odprodaji svojega 60-odstotnega poslovnega deleža v podjetju Currenta, ki izvaja storitve za nemška podjetja. Po uspešni izločitvi podjetja Covestro, Bayerjeva uporaba storitev družbe Currenta ne opravičuje več tega 60-odstotnega deleža, zato ga Bayer namerava odprodati.

 

Ukrepi za krepitev konkurenčnosti in inovativne dejavnosti

 

Poleg predvidenih ukrepov v zvezi s portfeljem, želi Bayer bistveno izboljšati svojo stroškovno strukturo. Družba načrtuje nadaljnjo krepitev inovativne dejavnosti in produktivnosti ter hitrejši dostop do prihodnjih tehnologij in nadaljnje izboljšanje konkurenčnosti in dobičkonosnosti. V tem smislu si bo prizadevala doseči večjo učinkovitost v vseh podpornih funkcijah in storitvah.

 

Vključno s pričakovanimi sinergijami na račun pripojitve Monsanta pričakuje Bayer letne prispevke v višini 2,6 milijarde evrov, in sicer od leta 2022 naprej kot posledico načrtovanih ukrepov v zvezi z učinkovitostjo in strukturo. Ukrepi vključujejo ukinitev okoli 12.000 od 118.200 delovnih mest po svem svetu, veliko število od teh v Nemčiji. Podrobnosti bodo določene v naslednjih mesecih. Skupni enkratni stroški v zvezi s temi ukrepi naj bi dosegli faktor 1,7-kratnih letnih prispevkov. Delež sproščenih sredstev bo namenjen krepitvi inovacijske dejavnosti in konkurenčnosti divizij. “Samo do konca leta 2022 načrtujemo naložbo v prihodnost naše družbe v skupni višini okoli 35 milijard evrov, pri čemer bosta področju razvoja in raziskav (R&D) namenjeni več kot dve tretjini tega zneska, kapitalskim izdatkom pa manj kot ena tretjina,” je dejal Baumann.

 

Ob predpostavki konstantnega portfelja in stabilnih menjalnih tečajev pričakuje družba v letu 2019 čisti dobiček na delnico v višini 6,80 evra (2018: 5,70 do 5,90 evrov) in ciljno vrednost v letu 2022 v višini okoli 10 evrov. Poslovni izid EBITDA pred odbitkom posebnih postavk naj bi se v obdobju do leta 2022 zvišal za več kot 30 odstotkov.

 

Na dogodku Capital Markets Day, ki bo potekal 5. decembra v Londonu, bomo predstavili Bayerjevo korporativno strategijo, finančne cilje in prednostno razporejanje kapitala.

 

Načrtovani ukrepi v zvezi z učinkovitostjo in organizacijsko strukturo pri vseh divizijah, funkcijah, skupnih službah v državah in storitvah

 

V diviziji Pharmaceuticals bo bistvenega pomena osredotočenost na zunanje inovacije, skupaj z nenehnim uspešnim razvojem zdravil v raziskavah in razvoju. Ukrepi vključujejo pospešen razvoj inovacijskega modela ter prestrukturiranje internih dejavnosti raziskav in razvoja. Sredstva, sproščena s krčenjem internih zmogljivosti, bodo namenjena okrepljenim naložbam v modele skupnih raziskav in zunanjih inovacij.

 

Na področju zdravljenja hemofilije je uvedba številnih novih zdravil privedla do bistveno večje konkurence. Da bi ostali konkurenčni v tem segmentu, je Bayerju sprejel odločitev o prenehanju proizvodnje faktorja VIII v nemškem Wuppertalu in prestavitvi celotne proizvodnje rekombinantnega faktorja VIII v Berkeley, ZDA.

 

Diviziji Consumer Health želimo omogočiti, da v naslednjih letih dohiti rast trga in izboljša dobičkonosnost. Poleg načrtovanih ukrepov glede portfelja bomo prilagodili organizacijsko strukturo, ki bo omogočila uspešno poslovanje v hitro spreminjajočem se tržnem okolju.

 

V četrtem kvartalu leta 2018 pričakujemo v divizijah Consumer Health in Pharmaceuticals nedenarne oslabitve in odpise v skupni višini približno 3,3 milijarde evrov. V diviziji Consumer Health gre predvsem za blagovne znamke Merck & Co. in Dihon ter nekatere postavke finančnega dobrega imena v bilanci stanja (skupaj okoli 2,7 milijarde evrov). V diviziji Pharmaceuticals gre za oslabitve in odpise v višini okoli 0,6 milijarde evrov zlasti zaradi odločitve o zaprtju proizvodnega obrata faktorja VIII v Wuppertalu.

 

V diviziji Crop Science smo osredotočeni na uspešno integracijo pripojenega področja. Kot smo že najavili, pričakuje Bayer sinergije, s katerimi bodo v letu 2022 doseženi letni prispevki v višini 1,04 milijarde evrov (1,2 milijarde USD) k poslovnemu izidu EBITDA pred odbitkom posebnih postavk. Ta znesek zajema 0,87 milijarde evrov (1 milijarda USD) v sinergijah stroškov in je vključen v ciljni prispevek, naveden zgoraj.

 

Zgoraj omenjene spremembe v divizijah in prizadevanja za racionalizacijo portfelja bodo dopolnile obsežne prilagoditve v družbi, zlasti znotraj korporativnih funkcij in podpornih funkcij, poslovnih storitev in skupnih služb v državah. Cilj teh prilagoditev je uvedba učinkovite organizacijske strukture in infrastructure za podporo Bayerjevega poslovanja.

 

Načrtovana ukinitev okoli 12.000 delovnih mest po vsem svetu do konca leta 2021 predvideva naslednje ukrepe: v diviziji Pharmaceuticals bo ukinjeno približno 900 delovnih mest v raziskavah in razvoju ter okoli 350 delovnih mest v obratu za proizvodnjo faktorja VIII v Wuppertalu; v diviziji Consumer Health bo ukinjeno približno 1.100 delovnih mest zaradi reorganizacije, v diviziji Crop Science pa 4.100 delovnih mest zaradi integracije pripojenega področja. V korporativnih funkcijah, podpornih funkcijah, poslovnih storitvah in skupnih službah v državah bo ukinjeno 5.500 do 6.000 delovnih mest.

 

“Te spremembe so potrebne za doseganje boljših poslovnih rezultatov in večje prožnosti podjetja. S tem želimo v celoti izkoristiti razvojni potencial naših poslovnih področij,” je dejal Baumann. “Zavedamo se resnosti teh odločitev za naše zaposlene. Tako kot v preteklosti, bomo načrtovane ukrepe izvedli na pravičen in odgovoren način.”

 

 

Več na www.bayer.com.

mip/ha           (2018-0364E)

Opozorilne izjave glede v prihodnost usmerjenih informacij

To obvestilo vsebuje v prihodnost usmerjene izjave. V prihodnost usmerjena izjava je kakršnakoli izjava, ki se ne nanaša na pretekla dejstva in dogodke, temveč odraža Bayerjeva trenutna prepričanja, pričakovanja in domneve o prihodnosti. To zlasti velja za izjave v tem besedilu o rasti prihodkov, vključno z uvedbami izdelkov in možnim največjim obsegom prodaje, sinergijami, zlasti glede pripojitve in integracije družbe  Monsanto, prilagoditvami portfelja, znižanjem stroškov, finančnimi cilji in prihodki, ustvarjanjem denarnega toka, razdolževanjem in podobnimi izjavami o prihodnjih poslovnih rezultatih, in sicer na trgih, kjer posluje Bayer.

Čeprav v prihodnost usmerjene izjave, navedene v tem besedilu, temeljijo na domnevah, ki so po mnenju Bayerjeve uprave razumne, morajo vključevati znana in neznana tveganja ter negotovosti, ki bi lahko povzročile, da se dejanski rezultati in prihodnji dogodki bistveno razlikujejo od tistih, ki so predvidena v teh izjavah. V prihodnost usmerjene izjave ne zagotavljajo prihodnje uspešnosti in se ni treba po nepotrebnem nanašati nanje. Bayer ne prevzema nikakršne odgovornosti za posodabljanje teh izjav, če se spremenijo okoliščine ali ocene oziroma stališča vodstva, razen če tako zahteva veljavna zakonodaja o vrednostnih papirjih.

Za več informacij o dejavnikih, ki bi lahko povzročili razliko med dejanskimi rezultati oziroma prihodnjimi dogodki in tistimi, ki so predvideni v teh izjavah, prosimo upoštevajte dejavnike, navedene v Bayerjevih javnih poročilih, ki so objavljena na Bayerjevi spletni strani https://www.investor.bayer.de/en/reports/annual-reports/overview, vključno z Letnim poročilom 2017 pod naslovom “Poročilo o prihodnjih prihodnjih perspektivah in priložnostih ter tveganjih”.