03 maj 2018

Bayer: poslovanje zavirajo valutni učinki /
Velik napredek pri pripojitvi družbe Monsanto

Leverkusen, 3. maj 2018 – V prvi polovici leta 2018 so na Bayerjevo poslovanje vplivali valutni učinki. Po prilagoditvah za pretvorbo valut in portfelj je družba v prvih treh mesecih tega leta dosegla večjo prodajo. “Rast prodaje sta ustvarili področji Pharmaceuticals in Animal Health,” je dejal Werner Baumann, predsednik uprave, ko je v četrtek predstavil vmesno poročilo. Poslovni rezultat EBITDA pred odbitkom posebnih postavk je po prilagoditvah za pretvorbo valut na enaki ravni kot ob koncu prvega četrtletja preteklega leta. Baumann je potrdil, da so bile dosežene napovedi za leto 2018 po prilagoditvah za pretvorbo valut.

“S strateškega vidika smo dosegli dober napredek pri načrtovani pripojitvi družbe Monsanto,” je dejal. Evropska komisija in drugi regulatorni organi, vključno z brazilskimi, kitajskimi in ruskimi organi, so letos odobrili posel. To pomeni, da je Bayer pridobil že dve tretjini od okrog 30 soglasij protimonopolnih organov, ki jih potrebuje. Pogoji, ki jih določajo Evropska komisija in drugi regulatorni organi, vključujejo še posebej odprodajo različnih področjih poslovanja Crop Sciences. Družba je že oktobra 2017 in aprila 2018 z družbo BASF sklenila sporazum o prodaji. Pripojitev družbe Monsanto je še odvisna od izpolnitve običajnih pogojev za sklenitev posla. Bayer tesno sodeluje z organi po vsem svetu, ker želi zaključiti posel v drugem četrtletju leta 2018.
 
Rast prodaje skupine (po prilagoditvah za pretvorbo valut in portfelj), ustvarjanje dobička pa zavirajo valutni učinki
V prvem četrtletju leta 2018 se je prodaja skupine povečala za 2,0 odstotka (po prilagoditvah za pretvorbo valut in portfelj, v poročilu: minus 5,6 odstotka) na 9,138 milijarde evrov. Poslovni izid EBITDA pred odbitkom posebnih postavk je manjši za 5,2 odstotka in znaša 2,896 milijarde evrov. Zaradi negativnih valutnih učinkov je dobiček manjši za okoli 160 milijonov evrov. Po prilagoditvah zaradi teh učinkov je bil dobiček na enaki ravni kot preteklo leto. Poslovni rezultat EBIT je upadel za 4,8 odstotka na 2,310 milijarde evrov po posebnih odhodkih v višini 78 milijonov evrov (prvi kvartal leta 2017: 102 milijonov evrov), predvsem v zvezi z načrtovano pripojitvijo družbe Monsanto. Čisti prihodki so se zmanjšali za 6,2 odstotka na 1,954 milijarde evrov, medtem ko je čisti dobiček na delnico iz tekočega poslovanja nekoliko nižji za 1,3 odstotka in znaša 2,28 evra.

Čista denarna sredstva iz tekočega poslovanja so višja za 19,4 in znašajo 658 milijonov evrov predvsem zaradi manjših prilivov v sredstva, vezana v gibljivem kapitalu. Med 31. decembrom 2017 in 31. marcem 2018 se je čisti finančni dolg zmanjšal za več kot polovico na 1,650 milijarde evrov, predvsem zaradi denarnih pritokov iz prodaje dodatnih delnic Covestro.

Več informacij (na voljo v angleščini)

 

Obvestilo uredništvom:

Spodnja tabela prikazuje ključne podatke za skupino Bayer in njene segmente za prvo četrtino poslovnega leta 2018.

Celotno poročilo za prvo četrtino je na voljo na spletu: www.quarterly-report-2018-q1.bayer.com

Televizijska uredništva lahko brezplačno naložijo ali naročijo posnetek o podjetju Bayer prek spleta: http://tv-footage.bayer.com/

V prihodnost usmerjene izjave
Določene izjave, navedene v tem obvestilu, lahko predstavljajo “v prihodnost usmerjene izjave.” Dejanski rezultati se lahko materialno razlikujejo od tistih, ki so napovedani ali predvidevani v izjavah, usmerjenih v prihodnost. Dejavniki, ki lahko privedejo do materialne razlike dejanskih rezultatov, vključujejo naslednje: nejasnosti glede časovne izvedbe transakcije; možnost, da pogodbeni stranki v pričakovanih časovnih okvirjih ali nasploh nista sposobni doseči pričakovanih sinergij in operativne učinkovitosti pri združitvi ter uspešno integrirati poslovanja družbe Monsanto v Bayerjevo poslovanje; takšna integracija je lahko zahtevnejša, potrebuje več časa ali je dražja od pričakovane; prihodki po transakciji so lahko nižji od pričakovanih; operativni stroški, izguba strank in motnje v poslovanju (vključno z in ne omejeno na težave pri ohranjanju odnosov z zaposlenimi, strankami, potrošniki ali dobavitelji) so po objavi transakcije večje od pričakovanih; zadržanje določenih ključnih zaposlenih v Monsantu; tveganja, povezana z motnjami pozornosti vodstva pri sprotnem poslovanju zaradi transakcije; pogoji zaključka transakcije morda ne bodo izpolnjeni, ali pa ne bodo pod pričakovanimi pogoji ali v pričakovanem časovnem razporedu pridobljena regulatorna soglasja, potrebna za transakcijo; sposobnost strank, da izpolnita pričakovanja glede časovne izvedbe, zaključka, računovodske in davčne obravnave združitve; vpliv refinanciranja posojil, najetih za transakcijo, vpliv zadolženosti Bayerja v zvezi s transakcijo in morebiten vpliv na oceno Bayerjeve zadolženosti; učinki poslovne kombinacije Bayer in Monsanto, vključno z združenim prihodnjim finančnim stanjem družbe, operativnimi rezultati, strategijo in načrti; drugi dejavniki, opredeljeni v letnem poročilu družbe Monsanto na obrazcu 10-K, ki ga je družba poslala Komisiji za vrednostne papirje v ZDA za poslovno leto, končano v četrtek, 31. avgusta 2017, in druge vloge, ki jih je Monsanto oddal tej Komisiji ter so objavljene na spletni strani http://www.sec.gov in na Monsantovi spletni strani www.monsanto.com; in ostali dejavniki, opisani v Bayerjevih javno dostopnih poročilih, ki so objavljena na Bayerjevi spletni strani www.bayer.com. Bayer in Monsanto ne sprejemata nobene odgovornosti glede posodabljanja informacij, ki jih vsebuje to obvestilo, razen v primeru, da to zahteva zakon. Bralce tega obvestila opozarjamo, naj se ne zanašajo preveč na izjave, usmerjene v prihodnost, ki se nanašajo le na tukaj naveden datum.