13 november 2018

Bayer v tretjem četrtletju dosegel dobre poslovne rezultate

Leverkusen, 13.11.2018 - danes je skupina Bayer objavila poslovne rezultate za tretje četrtletje letošnjega leta, ki so kljub zahtevnemu poslovnemu okolju dobri in potrjujejo naše finančne napovedi.

Prvič po zaključku pripojitve Monsanta je bilo novo področje poslovanja vključeno v poslovne rezultate celega četrtletja. Proces združitve poteka uspešno. “Divizija Crop Science je dosegla bistveno višje prihodke, medtem ko v diviziji Pharmaceuticals beležimo spodbuden razvoj. Divizija Consumer Health je povečala obseg prodaje po prilagoditvah za pretvorbo valut in portfelj, čeprav niso bili doseženi večji prihodki zaradi valutnih učinkov,” je dejal Werner Baumann, predsednik uprave, ko je danes predstavil vmesno poročilo. Prav tako je potrdil prilagojene napovedi za skupino Bayer v celotnem letu 2018.

V tretjem četrtletju se je prodaja skupine povečala za 1,9 odstotka - po prilagoditvah za pretvorbo valut in portfelj na 9,905 milijarde evrov. V poročilu je navedena rast prodaje za 23,4 odstotka. Poslovni izid EBITDA pred odbitkom posebnih postavk je na enaki ravni kot leto poprej in znaša 2,202 milijarde evrov (minus 0,1 odstotek), medtem ko so bili prispevki iz pripojenega področja kmetijskih proizvodov višji od pričakovanih. Negativni valutni učinki so znižali prihodke za približno 160 milijonov evrov (brez pripojenega področja). Poslovni izid EBIT se je več kot potrojil in znaša 4,423 milijarde evrov po čistih posebnih prihodkih v višini 3,123 milijarde evrov (Q3 2017: čiste posebne dajatve v višini 249 milijonov evrov). Ti prihodki so predvsem posledica odprodaje v višini približno 3,9 milijarde evrov pred obdavčitvijo v zvezi z odprodajo področij poslovanja Crop Science družbi BASF zaradi protimonopolnih razlogov. Na drugi strani so stroški v zvezi s pripojitvijo. Čisti dohodek je upadel za 25,6 odstotka na 2,886 milijarde evrov. V tretjem četrtletju preteklega leta so bili prihodki višji zaradi enkratnega dohodka z naslova dekonsolidacije Covestra.

V skladu s pričakovanji je bil čisti dobiček na delnico iz tekočega poslovanja nižji v primerjavi z enakim obdobjem v preteklem letu in je znašal 1,19 evra (minus 17,9 odstotka). To gre pripisati predvsem stroškom financiranja v zvezi s pripojitvijo. Na drugi strani so prihodki iz pripojenega področja, ki so bili v skladu s pričakovanji nižji zaradi sezonskih razlogov. Poleg tega se je zvišalo število delnic zaradi ukrepov v zvezi z lastniškim kapitalom v drugem četrtletju.

Več na bayer.com

V prihodnost usmerjene izjave
Določene izjave, navedene v tem obvestilu, lahko predstavljajo “v prihodnost usmerjene izjave.” Dejanski rezultati se lahko materialno razlikujejo od tistih, ki so napovedani ali predvidevani v izjavah, usmerjenih v prihodnost. Dejavniki, ki lahko privedejo do materialne razlike dejanskih rezultatov, vključujejo naslednje: nejasnosti glede časovne izvedbe transakcije; možnost, da pogodbeni stranki v pričakovanih časovnih okvirjih ali nasploh nista sposobni doseči pričakovanih sinergij in operativne učinkovitosti pri združitvi ter uspešno integrirati poslovanja družbe Monsanto v Bayerjevo poslovanje; takšna integracija je lahko zahtevnejša, potrebuje več časa ali je dražja od pričakovane; prihodki po transakciji so lahko nižji od pričakovanih; operativni stroški, izguba strank in motnje v poslovanju (vključno z in ne omejeno na težave pri ohranjanju odnosov z zaposlenimi, strankami, potrošniki ali dobavitelji) so po objavi transakcije večje od pričakovanih; zadržanje določenih ključnih zaposlenih v Monsantu; tveganja, povezana z motnjami pozornosti vodstva pri sprotnem poslovanju zaradi transakcije; pogoji zaključka transakcije morda ne bodo izpolnjeni, ali pa ne bodo pod pričakovanimi pogoji ali v pričakovanem časovnem razporedu pridobljena regulatorna soglasja, potrebna za transakcijo; sposobnost strank, da izpolnita pričakovanja glede časovne izvedbe, zaključka, računovodske in davčne obravnave združitve; vpliv refinanciranja posojil, najetih za transakcijo, vpliv zadolženosti Bayerja v zvezi s transakcijo in morebiten vpliv na oceno Bayerjeve zadolženosti; učinki poslovne kombinacije Bayer in Monsanto, vključno z združenim prihodnjim finančnim stanjem družbe, operativnimi rezultati, strategijo in načrti; drugi dejavniki, opredeljeni v letnem poročilu družbe Monsanto na obrazcu 10-K, ki ga je družba poslala Komisiji za vrednostne papirje v ZDA za poslovno leto, končano v četrtek, 31. avgusta 2017, in druge vloge, ki jih je Monsanto oddal tej Komisiji ter so objavljene na spletni strani http://www.sec.gov in na Monsantovi spletni strani www.monsanto.com; in ostali dejavniki, opisani v Bayerjevih javno dostopnih poročilih, ki so objavljena na Bayerjevi spletni strani www.bayer.com. Bayer in Monsanto ne sprejemata nobene odgovornosti glede posodabljanja informacij, ki jih vsebuje to obvestilo, razen v primeru, da to zahteva zakon. Bralce tega obvestila opozarjamo, naj se ne zanašajo preveč na izjave, usmerjene v prihodnost, ki se nanašajo le na tukaj naveden datum.