Skladnost z zakonodajo in korporativna odgovornost

Korporativna skladnost poslovanja

Dejavnost naše družbe urejajo nacionalni in lokalni zakoni ter statuti, ki določajo različne obveznosti skupine Bayer in njenih zaposlenih po vsem svetu. Pri svojem poslovanju ravna Bayer odgovorno in v skladu z zakonskimi in regulativnimi zahtevami, ki veljajo v posameznih državah.

Bayer pričakuje od vseh svojih zaposlenih pravno in etično neoporečno ravnanje pri vsakdanjem poslovanju, ker način opravljanja nalog vpliva na ugled družbe. Družba zagotavlja stalen dialog med zaposlenimi in njihovimi nadrejenimi ter omogoča udeležbo na usposabljanju, v katero so vključene odgovorne osebe za skladnost (Compliance Officers) in si s tem prizadeva za seznanjanje svojih zaposlenih z vsemi pomembnimi internimi kodeksi ravnanja in številnimi zakonskimi oziroma regulativnimi zahtevami držav. To predstavlja temelj za odgovorno poslovanje in skladnost z veljavno zakonodajo.

V Smernicah za zagotavljanje skladnosti poslovanja poudarja uprava, da je Bayer popolnoma zavezan korporativni skladnosti in ne izvaja nobenih poslovnih dejavnosti, ki bi bile v nasprotju z načeli zagotavljanja skladnosti. V teh smernicah je tudi podrobno opisan organizacijski okvir za korporativno skladnost in področja, na katerih so lahko posledice kršitev veljavne zakonodaje še posebej resne, tako za celotno podjetje kot za posamezne zaposlene. Načela, določena v smernicah Corporate Compliance Policy, so zasnovana kot vodnik za zaposlene pri njihovih delovnih nalogah in jih varujejo pred morebitnimi kršitvami. Najpomembnejše zahteve so naštete spodaj:

  • spoštovanje predpisov za varstvo konkurence,
  • integriteta pri poslovanju in prepoved kakršnih koli oblik neprimernega vplivanja,
  • spremljanje izdelkov skozi njihov življenjski krog in zavezanost načelu trajnostnega razvoja,
  • strogo ločevanje interesov podjetja in osebnih interesov ter
  • zavezanost zagotavljanju primernih in spoštljivih delovnih pogojev povsod v družbi.


Zaposleni se lahko obrnejo na svoje nadrejene ali osebe, odgovorne za skladnost zaradi podpore in nasvetov o zagotavljanju skladnosti z zakonodajo v konkretnih poslovnih situacijah.

Vsako podjetje v okviru družbe, ki samostojno opravlja svojo poslovno dejavnost, ima vsaj eno osebo odgovorno za skladnost. Nekatera tuja podjetja imajo več lokalnih funkcij za zagotavljanje skladnosti z jasno opredeljenimi odgovornostmi za različne poslovne enote v okviru tega podjetja. Glavne odgovornosti posameznih lokalnih funkcij za zagotavljanje skladnosti so:

  • svetovanje operativnim poslovnim enotam,
  • spremljanje in ocena tveganj,
  • izvedba ali organizacija usposabljanja za zagotavljanje skladnosti,
  • preiskava vseh poročil o morebitnih kršitvah skladnosti in uvedba ustreznih korektivnih ukrepov ter
  • izpolnitev obveznosti poročanja na ravni skupine odgovornim osebam za skladnost v podjetjih v vsaki državi.


Te odgovorne osebe pa poročajo glavnim odgovornim osebam za skladnost v podskupini (Chief Subgroup Compliance Officers) v vodstvenih podjetjih skupine, ali odgovorni osebi za skladnost poslovanja na ravni skupine (Group Compliance Officer), ki jo imenuje uprava skupine. Najmanj enkrat letno poročata odgovorna oseba na ravni skupine (Group Compliance Officer) in vodja notranje presoje (Head of Corporate Auditing) revizijskemu odboru nadzornega sveta o vseh ugotovljenih kršitvah skladnosti.

Korporativna skladnost je stalni sestavni del ciljev uspešnosti, dogovorjenih s člani vodstvenega kroga skupine Bayer (Group Leadership Circle). Posebna obveznost vodij na teh položajih je, da so za vzgled svojim zaposlenim ter da v svojih podjetjih intenzivno seznanjajo zaposlene z zagotavljanjem skladnosti in izvajajo organizacijske ukrepe za implementacijo tega procesa.