Politika skladnosti poslovanja

Poslovanje v skladu z veljavno zakonodajo in smernicami družbe

I. Politka skladnosti poslovanja družbe kot osnova

Bayerjev cilj je na inovativen, kakovosten, zanesljiv in pošten način konkurenčno nastopati na svojem področju delovanja v skladu s smernicami družbe in zakonskimi predpisi. Skladnost poslovanja je osnova za takšno delovanje kot tudi za številna načela, ki so v praksi izjemno pomembna.

 

II. Načela

Družba Bayer AG spoštuje veljavno zakonodajo, vključno z mednarodnim pravom, kar zahteva tudi od svojih zaposlenih in poslovnih partnerjev. Njena politika navaja nekaj ključnih točk, ki so še posebej pomembne v praksi.

 

III. Izvajanje

 1. Lojalna konkurenca

  Bayer je popolnoma zavezan k spoštovanju lojalne konkurence in še zlasti k strogemu spoštovanju konkurenčnega prava.
 1. Poštenost pri poslovanju

  Korupcije ne dopuščamo.
 1. Načelo trajnostnega razvoja

  Bayer se zaveda svoje odgovornosti za varovanje zdravja in okolja ter za zagotavljanje varnosti ljudi.
 1. Spoštovanje zunanjetrgovinskih zakonov

  Spoštujemo predpise vseh nacionalnih in mednarodnih zunanjetrgovinskih zakonov.
 1. Varovanje enakih možnosti pri trgovanju z vrednostnimi papirji

  Vsak zaposleni je dolžan zaupno obravnavati vse notranje informacije, ki bi lahko vplivale na ceno vrednostnih papirjev družbe.
 1. Pravilno evidentiranje in transparentno finančno poročanje

  Sistem notranjega nadzora zagotavlja pravilno dokumentiranje ključnih poslovnih procesov. Vzpostavljen mora biti nadzor za zagotavljanje popolnega in pravilnega zajemanja vseh knjigovodsko pomembnih podrobnosti o transakcijah.
 1. Primerni in spoštljivi delovni pogoji

  Od vseh zaposlenih se pričakuje, da se obnašajo prijazno, objektivno, pošteno in spoštljivo do svojih sodelavcev in tretjih oseb. Kakršne koli diskriminacije ali nadlegovanja ne dopuščamo.
 1. Varovanje naših pravic intelektualne lastnine in spoštovanje pravic drugih

  Zaupnih informacij družbe ni dovoljeno razkriti tretjim osebam ali jih objaviti v javnosti. Zaposleni morajo na enak način spoštovati pravice intelektualne lastnine drugih oseb.
 1. Ločevanje interesov podjetja in osebnih interesov

  Vsi zaposleni morajo zmeraj ločevati svoje osebne interese od interesov podjetja. Tudi odločitve osebja in poslovni odnosi s tretjimi osebami morajo zmeraj temeljiti zgolj na objektivnih merilih.
 1. Sodelovanje s pristojnimi organi

  Pri svojem poslovanju si družba prizadeva za sodelovanje z vsemi pristojnimi organi in vladnimi agencijami. Vse informacije, ki jih sporoča pristojnim organom, morajo biti pravilne in popolne ter pravočasno zagotovljene na odprt in razumljiv način.

 • Družba zagotavlja zaposlenim dostop do vseh potrebnih informacijskih virov in jim svetuje, kako preprečiti kršitve zakonov ali predpisov družbe.
 • Vsak nadzornik organizira svoje področje odgovornosti tako, da zagotavlja zavezanost pravilom družbe in veljavni zakonodaji ter s tem politiki skladnosti poslovanja družbe.
 • Krovna družba, podskupine, storitvena podjetja in državne organizacije imenujejo osebe, odgovorne za skladnost s predpisi. Njihove odgovornosti obsegajo svetovanje in usposabljanje o skladnosti ter preiskavo vseh domnevnih kršitev skladnosti.
 • Vsi zaposleni morajo nemudoma prijaviti kakršno koli kršitev politike skladnosti poslovanja.
 • V postopku revizije družbe se bo v rednih časovnih presledkih pregledala učinkovitost politike skladnosti poslovanja.