Prenosi vrednosti zdravnikom

Objava podatkov

V skladu z EFPIA Kodeksom transparentnosti Bayer objavlja prenose vrednosti, povezane z razvojem in trženjem zdravil na recept v humani medicine, za zdravstvene delavce in zdravstvene organizacije.

Objava podatkov vključuje prenose vrednosti v štirih pomembnejših kategorijah:

Kategorije

Prenosi sredstev

zdravstvenim delavcem

zdravstvenim organizacijam

Donacije in sponzorstva

-        

Denarne ali nedenarne

Dogodki*

1. Pristojbine za registracijo
2. Potni stroški in nastanitev
1. Sponzorstvo
2. Kotizacije (po potrebi)
3. Potni stroški in nastanitev

Storitve in svetovanje

1. Pristojbine
2. Povezani stroški, dogovorjeni v pogodbi (vključno z na primer potnimi stroški, nastanitvijo in pristojbinami za registracijo)

Raziskave in razvoj **

Pristojbine, potni stroški, nastanitev in drugi povezani stroški, ki se plačajo v zvezi s storitvijo


*Poročanje na ravni posameznika samo če je zdravstveni delavec predložil pisno soglasje.

**Poročanje na skupni osnovi za državo in ne za posamezne zdravstvene delavce.

 Dostop do podatkov za Slovenijo

Več o naši metodologiji objav

Splošna pravila EFPIA Kodeksa transparentnosti veljajo za vsa podjetja, ki so člani zveze EFPIA. Vsa podjetja bodo objavila prenose vrednosti za zdravstvene delavce in zdravstvene organizacije v vnaprej določeni obliki. Kljub temu obstajajo nekatere podrobnosti v metodologiji poročanja, za katere se posamezna podjetja odločijo sama, da bi ponudili prilagodljivost v internih procesih. Ta metodološka pojasnila vam bodo ponudila pojasnila o tem, kako Bayer v Sloveniji spremlja in objavlja pomembne informacije.

 

Metodološko pojasnilo glede uvedbe EFPIA Kodeksa transparentnosti, ki ga na lokalni ravni izvaja Mednarodni forum znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih družb - FIRDPC.

 

Obdobje objav: koledarsko leto 2015

 

 

Preambula

 

V Bayerju smo prepričani, da sta tesno sodelovanje in nenehno izobraževanje zdravstvenih delavcev ključnega pomena za doseganje boljših izidov zdravljenja za bolnike, ki si jim prizadevamo pomagati. Zavezani smo transparentnosti prenosov vrednosti, ki smo jih zdravstvenim delavcem in organizacijam ponudili v zameno za njihov čas in strokovno znanje, ki ga nudijo.

 

Zavezani smo transparentnosti glede načina ponujanja nadomestila za čas in znanje, ki ju nudijo zdravstveni delavci in organizacije. Ob sodelovanju z zdravstvenimi strokovnjaki delujemo v skladu z zakonodajo in pravilniki, kakršen je EFPIA Kodeks transparentnosti v Evropi, različnimi lokalnimi, pravno zavezujočimi poročili ter dosledno spoštujemo neodvisnost in integriteto teh strokovnjakov. EFPIA Kodeks transparentnosti je bil lokalno uveden s strani Mednarodnega foruma znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih družb – FIRDPC. Cilj tovrstnih kodeksov je zagotoviti, da bi se izognili tudi najmanjšemu dvomu, da gre za konflikt interesov. S tem, ko postane sodelovanje med industrijo in zdravstveno skupnostjo bolj transparentno, lahko splošna javnost bolje razume velik pomen in vrednost tega sodelovanja.

 

 

Z namenom, da bi narava in obseg sodelovanja med farmacevtsko industrijo ter zdravstvenimi delavci in organizacijami postala bolj transparentna, bo Bayer beležil in objavljal vse neposredne ali posredne prenose vrednosti zdravstvenim delavcem in organizacijam, kot je to določeno v okviru EFPIA Kodeksa transparentnosti. V obdobju poročanja je vedno zajeto celo koledarsko leto. Prvo poročilo, objavljeno v 2016, bo tako zajemalo vse ustrezne prenose vrednosti, opravljene v letu 2015.

 

Namen metodološkega pojasnila je izboljšati razumevanje bralcev, ki dostopajo do poročila, o tem, kako Bayer beleži in objavlja pomembne informacije. Posebej at pojasnjena način, kako Bayer zbira te podatke in metodologija poročanja. Splošna pravila EFPIA Kodeksa transparentnosti veljajo za vsa podjetja, člane EFPIA in vsa podjetja bodo poročilo o prenosih vrednosti objavila v predpisani obliki. Kljub temu se lahko nekatere podrobnosti v metodologiji poročanja med posameznimi podjetji razlikujejo z namenom, da se omogoči potrebna fleksibilnost v prilagoditvah internih procesov.

 

Če obstaja dvom o dolžnosti poročanja določenih prenosov vrednosti, bo naše podjetje vedno težilo k popolnemu razkritju. Objava prenosa vrednosti v objavljeno poročilo ne bo vključena le, če je zelo jasno zunaj okvirja Kodeksa transparentnosti.

 

Ta metodološka pojasnila bodo strukturirana kot sledi: na osnovi specifičnih vprašanj bomo podrobneje pojasnili, kako Bayer obravnava objavo prenosov vrednosti zdravnikom ali zdravstvenim organizacijam. Splošnemu pojasnilu bodo – kjer bo to možno – sledili tudi primeri za boljše razumevanje.

I. Zasebnost podatkov

Vprašanje
Kakšen je pomen soglasij zdravstvenih delavcev in zdravstvenih organizacij k objavi podatkov?

Pravna podlaga

Ker je Kodeks transparentnosti prostovoljna samo-obvezanost farmacevtske industrije, je objavo podatkov odvisna od soglasij zdravstvenih delavcev, na katere se te objave nanašajo. V nekaterih državah, tudi v Sloveniji, je za objavo podatkov potrebno pridobiti tudi soglasje zdravstvenih organizacij. Vsak, na katerega se ti podatki nanašajo, ima z zakonom določeno pravico do zasebnosti podatkov. Ta osnovna pravica zajema beleženje, obdelavo in distribucijo katerekoli osebne informacije, za katere se zahteva posebno soglasje od osebe, na katero se objava nanaša. Za tovrstne objave je potrebno izpolniti stroge zahteve – soglasje mora biti eksplicitno, v kakršnihkoli pogodbenih besedilih ali podobnih dokumentih vidno poudarjeno ter zelo jasno in transparentno izoblikovano.

Metodologija

Bayer zahteva soglasje od vseh zdravstvenih delavcev in zdravstvenih organizacij še preden začne s sodelovanjem, ki vodi k prenosom vrednosti. Če tega soglasja ni možno pridobiti, bo Bayer objavil prenose vrednosti v skupnem delu poročila, brez imena, naslova ali drugih osebnih podatkov prejemnika.

 

Vprašanje
Abschnitt 1.02    Kako se Bayer odzove, če zdravstveni delavec, kljub prizadevanjem, da bi pridobili popolno soglasje, le delno soglaša z objavo posameznih prenosov vrednosti?

Primer

Ta situacija se lahko pojavi, na primer, če zdravnik soglaša z objavo podatka o stroških namestitve za udeležbo na kongresu. Zdravstveni delavec kljub temu ne soglaša z objavo avtorskega honorarja, ki je bil izplačan za izvedbo predavanja ob neki drugi priložnosti.

Metodologija

Ker Bayer zbira popolna soglasja (prosimo, poglejte vprašanje št. 3), zdravstveni delavci ne morejo podajati soglasja samo za določene prenose vrednosti. Kljub temu je možno, da se odločijo za umik soglasja za določene aktivnosti. Če pride do tega, bo Bayer poročal o vseh prenosih vrednosti temu zdravstvenemu delavcu v skupnem delu poročila. Verjamemo, da bi objava podatkov o le določenih prenosih vrednosti lahko popačila celotno sliko in znižala raven transparentnosti.

Vprašanje
Na kakšni vrsti izjave o soglasju temelji obdelava podatkov v Bayerju?

Metodologija

Bayer za pridobivanje izjav o soglasju od zdravstvenih delavcev in zdravstvenih organizacij (kjer je to potrebno) uporablja sledeč postopek:

Bayer zahteva soglasje od ustreznega zdravstvenega delavca ali zdravstvene organizacije že pred prvim obdobjem poročanja. Zdravstveni delavec ali organizacija sta obveščena o namenu EFPIA Kodeksa transparentnosti in obdelavi podatkiv, ki jo ta zahteva. Zdravstveni delavec ali organizacija se lahko sama odločita, ali bosta podala soglasje za najmanj eno obdobje poročanja ali se ne bosta strinjala z objavo podatkov. Delno soglasje ni možno (glej vprašanje št. 2).

 

Vprašanje
Kako dolgo bo informacija na voljo na naši spletni platformi?

Metodologija

Naše poročilo bo na splošno na voljo za obdobje treh let. Poročilo bomo spremenili, če bo to zaradi določenih (npr. pravnih) razlogov potrebno.

II. Splošna vprašanja

Vprašanje
Kaj se zgodi v primeru čezmejnega sodelovanja, kjer je prenos vrednosti opravljen zdravstvenemu delavcu ali zdravstveni organizaciji v drugi evropski državi?

Primer

Ta situacija vključuje primere, ko lokalna izpostava v Italiji sklene svetovalno pogodbo z zdravstvenim delavcem v Nemčiji in za ponujene storitve izplača honorar.

Metodologija

Prenosi vrednosti, ki jih zdravstvenemu delavcu ali organizaciji iz druge (evropske) države opravi lokalna izpostava, bodo objavljeni s strani izpostave, ki je v državi zdravstvene organizacije ali zdravstvenega delavca. V zgoraj navedenem primeru bo prenos vrednosti objavljen s strani nemške pravne organizacije. Informacije za vse države, kjer ni lokalnih izpostav, bodo objavljene na centralni (globalni) spletni strani.

Enako pravilo velja, če lokalna izpostava v ne-evropski državi opravi prenos vrednosti zdravstvenemu delavcu ali organizaciji, ki ima primarni sedež v eni od evropskih držav.

 

Vprašanje
Kaj storimo, ko je monetarna donacija opravljena v drugi valuti kot je lokalna valuta države prejemnika?

Primeri

Zdravnik iz Nemčije od nas prejme sredstva za udeležbo na zdravstveni konvenciji v ZDA, kjer se plačilo kotizacije opravi v ameriških dolarjih.

Zdravnik s primarno prakso v Veliki Britaniji je predavatelj na dogodku v Italiji. Letalsko vozovnico mu rezervira italijanska pravna organizacija in je plačana v evrih.

Metodologija

Vsi prenosi vrednosti v našem poročilu bodo objavljeni v evrih. Če originalno izplačilo ni bilo opravljeno v evrih, bo znesek pretvorjen glede na povprečni menjalni tečaj meseca, v katerem je bil prenos opravljen. Prosimo, glejte vprašanje št. 9 glede definiranja datuma, ki pri nas velja za datum prenosa vrednosti.

V prvem primeru bi znesek za kotizacijo pretvorili v evre. Za menjalni tečaj bi koristili povprečni menjalni tečaj v mesecu, ko je potekal kongres.

V drugem primeru bi znesek za letalsko karto pretvorili v britanske funte. Menjalni tečaj bi predstavljal povprečni menjalni tečaj v mesecu, ko je bil opravljen let.

Vprašanje
Bo v objavljenih številkah razviden tudi DDV (VAT)?

Pravna podlaga

EFPIA Kodeks transparentnosti dovoljuje članom zveze, da objavijo številke v bruto ali v neto vrednosti (npr. z objavo ali brez objave DDV).

Metodologija

Bayer bo poročal vse prenose v neto vrednosti (izključujoč davek). V primeru, da je izplačan tudi osebni davek (npr. davek na osebni dohodek), bo le-ta vključen v objavljen znesek.

 

Vprašanje
Kaj storimo, ko je prenos vrednosti povezan s skupinami izdelkov, ki ne obsegajo le zdravil na recept?

Pravna podlaga

V skladu z EFPIA Kodeksom transparentnosti bodo objavljeni samo prenosi vrednosti, ki se nanašajo na zdravila na recept. Vendar so v praksi lahko prenosi vrednosti povezani tudi s skupinami izdelkov, ki so kombinacija zdravil na recept, zdravil brez recepta ali drugih izdelkov.

Primer

Zdravstveni delavci so povabljeni na dogodek, kjer so predstavljeni rezultati kliničnega preskušanja za zdravilo na recept. Obenem so jim na voljo informacije o izdelku brez recepta z istega terapevtskega področja.

Metodologija

Kadar prenosi vrednosti niso v izključni povezavi z zdravili brez recepta ali medicinskimi pripomočki – ti niso v zajeti v EFPIA Kodeksu transparentnosti – bo Bayer tovrstne prenose vrednosti objavil v celotni vrednosti.

 

Vprašanje
Kaj ob objavi podrobnosti o prenosih vrednosti storimo, ko se lahko upošteva več obdobij poročanja?

Primer

Ta situacija se lahko pojavi v različnih primerih:

 1. Zdravstveni delavec se strinja, da bo v določenem obdobju poročanja sodeloval kot gostujoči predavatelj na dogodku. Letalske karte so bile rezervirane že v letošnjem obdobju, dogodek pa se bo odvijal šele v prihodnjem obdobju poročanja.
 2. Sponzorstvo za določen dogodek je izvedeno v enem obdobju poročanja, dogodek pa se bo odvijal šele v naslednjem obdobju poročanja.
 3. Predavatelj se udeleži dogodka, ki poteka ob koncu obdobja poročanja, račun za honorar pa se izplača v naslednjem obdobju poročanja.
 4. Zdravstveni delavec sklene z Bayerjem dolgoročno svetovalno pogodbo, ki traja 18 mesecev.

 

Metodologija

Prenose vrednosti bomo objavili v skladu s spodnjimi pravili:

V primeru kratkoročnih aktivnosti znotraj določenega časovnega obdobja (npr. kongresi ali druga znanstvena srečanja), je ključen prvi dan te aktivnosti. V primeru dolgoročnih aktivnosti je v poročilo vključeno obdobje z datumom, ki je na izstavljenem računu. Donacije so vedno vključene v tisto obdobje poročanja, v katerem so opravljene.

V primeru, da račun za kratkoročno aktivnost ne bo prejet v obdobju, da bi ga lahko vključili v objavo poročila, bo znesek prikazan v naslednjem obdobju poročanja.

Za zgoraj naštete primere tovrstna metodologija predstavlja:

 1. Ker gre pri dogodkih za kratkoročno aktivnost, bodo vsi prenosi vrednosti objavljeni v obdobju poročanja, v katerem so se ti dogodki zgodili.
 2. Ker gre pri dogodkih za kratkoročno aktivnost, bodo sponzorstva objavljena v obdobju poročanja, v katerem so se ti dogodki zgodili.
 3. Ker predavatelj sodeluje na specifičnem dogodku, bo izplačilo objavljeno v obdobju poročanja, ko se bo dogodek odvijal. Le v primeru, da bi račun prispel prepozno, bi prenos vrednosti vključili v naslednje obdobje poročanja.
 4. Ker je pogodba o svetovanju dolgoročna aktivnost, bodo prenosi vrednosti objavljeni v obdobjih, v katerih bomo prejeli posamezne račune za določene storitve.

V primeru, da bi se naša metodologija poročanja spremenila – kar bi pomenilo, da so prenosi vrednosti, ki bi jih morali zajeti v prejšnje obdobje poročanja po preteklih predpisih – se bodo prenosi vrednosti dalje objavljali v preteklem obdobju poročanja. To pomeni, da kakršnekoli spremembe v naši metodologije ne bodo vplivale na podrobnosti objave prenosov vrednosti, za katere velja zahteva po objavi.

 

Vprašanje
Kaj storimo v primeru objavljanja podatkov prenosov vrednosti v zvezi s pogodbo, ki traja več let?

Primer

Do te situacije lahko pride, denimo, v primeru, da z zdravnikom sklenemo pogodbo o svetovanju, ki traja od 1. julija 2015 do 31. decembra 2018, in se celoten pogodbeni znesek v vrednosti 3500 evrov izplačuje v več obrokih.

Metodologija

V tem primeru bomo objavili posamezna izplačila na podlagi datuma prejema posameznega računa. Podrobnosti so odvisne od pogodbe s svetovalcem (npr. katere storitve so sklenjene v katerem časovnem obdobju, kateri zneski so predvideni za te storitve itd.).

 

Vprašanje
Kaj storimo, ko imamo sklenjeno sponzorstvo z več zdravstvenimi organizacijami?

Metodologija

Podrobnosti prenosov vrednosti na individualni osnovi bomo objavljali v skladu z EFPIA Kodeksom transparentnosti.

Če je za posamezne prenose vrednosti znano, kakšni so deleži posameznim organizacijam, bodo ti deleži objavljeni pod imenom organizacije prejemnice tega deleža.

Če takšna razdelitev ni izvedljiva, bomo predvideli, da je vsaka od vključenih organizacij prejela enak znesek in bomo prenose vrednosti objavili na podlagi tega.

 

Vprašanje
Kaj storimo v primeru prenosov vrednosti  pogodbenim raziskovalnim organizacijam?

Ozadje

Pogodbene / klinične raziskovalne organizacije so raziskovalne organizacije, ki v zameno za plačilo ponujajo načrtovanje kliničnih preskušanj in izvedbo storitev podjetjem v farmacevtskem sektorju.

Metodologija

Na splošno objav posameznih prenosov vrednosti katerimkoli raziskovalnim organizacijam, katerih storitve si pridržujemo, ne bomo objavljali. Kljub temu pa bomo prenose vrednosti objavili v primerih, da:

 • Raziskovalno organizacijo sestavljajo zdravstveni delavci ali je povezana z zdravstveno institucijo (npr. univerzitetno bolnišnico ali javno organizacijo). V tem primeru se pogodbena raziskovalna organizacija obravnava kot zdravstvena organizacija in podrobnosti vseh prenosov vrednosti bodo, v skladu s splošnimi pravili, objavljene.
 • Raziskovalna organizacija posreduje pri prenosih vrednosti zdravstvenim delavcem (stroški posredovanja). V tem primeru bodo ti prenosi vrednosti, v skladu s splošnimi pravili, objavljeni.

 

Vprašanje
Kaj storimo v primeru objave prenosov vrednosti univerzam in ostalim izobraževalnim ustanovam?

Metodologija

Univerze in ostale izobraževalne ustanove same po sebi niso zajete v EFPIA Kodeksu transparentnosti. Kljub temu bomo prenose vrednosti objavili v primeru, kadar sredstva posredno nakazujejo v zdravstvene organizacije, kot so univerzitetni klinični centri/bolnišnice, ali enemu ali več zdravstvenim delavcem. V tem primeru bodo objavljene podrobnosti prenosov vrednosti pod imenom univerze ali druge izobraževalne ustanove, ki so prejemnice teh sredstev.

 

Vprašanje
Kaj storimo v primeru posrednih prenosov vrednosti zdravstvenim delavcem ali zdravstvenim organizacijam preko tretje osebe?

Metodologija

V primeru, da izvemo, da je bil prenos sredstev tretjim osebam posredovan zdravstvenim delavcem oz. organizacijam ali da so te osebe od tega imele korist, bomo objavili podrobnosti prenosov vrednosti pod imenom ustrezne/ga zdravstvenega delavca/organizacije. Naši pogodbeni dogovori s tretjimi osebami vsebujejo zahtevo po poročanju za nas vseh pomembnih podatkov do potrebne ravni podrobnosti. Naši pogodbeni partnerji so obvezani, da tovrstne informacije prenesejo v skladu z ustreznimi zakoni o varstvu zasebnih podatkov. 

 

Vprašanje
Kaj storimo v primeru objave podatkov prevoznih stroškov za skupne prevoze ali prevozov za skupine zdravstvenih delavcev?

Pravna podlaga

V skladu z EFPIA Kodeksom transparentnosti ni potrebno razdeliti transportnih stroškov za skupine zdravstvenih delavcev na posamezne zdravstvene delavce znotraj te skupine. Denimo, objavljen bi bil le celoten znesek avtobusnega prevoza za skupino zdravstvenih delavcev, ki ga ne bi razdeljevali na vključene posameznike.

Metodologija

Bayer bo objavil stroške skupnega prevoza v skupnem znesku (brez omembe posameznih zdravstvenih delavcev), če zaradi organizacijskih razlogov identifikacija posameznih udeležencev ni izvedljiva.

III. Vprašanja o poročanju

Vprašanje
Kako bomo objavili donacije bolnišnicam ali klinikam?

Primer

V tem primeru je možno, da bo donacija nakazana bolnišnici ali kliniki kot celoti ali pa posameznemu oddelku ali enoti znotraj te ustanove, npr. onkološkemu oddelku.

Metodologija

V primeru, da so donacije jasno namenjene posameznemu oddelki ali enoti znotraj bolnišnice in da ta oddelek deluje kot ločena pravna oseba, bomo objavili podatke o donaciji pod imenom  tega oddelka. V primeru, da je donacija nakazana bolnišnici kot celoti ali če oddelek ni samostojna pravna oseba, bomo podatke o donaciji objavili pod imenom bolnišnice.

 

Vprašanje
Katere prenose vrednosti bomo objavili v okviru sponzorskih pogodb?

Pravna podlaga

Sponzorstvo v okviru EFPIA Kodeksa transparentnosti je vsak sporazum, kjer Bayer opravi prenos vrednosti v zameno za promocijske dejavnosti na dogodku. V skladu z EFPIA Kodeksom transparentnosti je obvezno poročanje le o prenosih vrednosti, ki jih organizirajo zdravstvene organizacije ali so organizirani v njihovem imenu.

Naš pristop

Objavili bomo celoten znesek sponzorstva, določen v pogodbi o sponzorstvu. Znesek sponzorstva je določen na podlagi pravične tržne vrednosti za pridobljene promocijske dejavnosti.

 

Vprašanje
Kako definiramo znanstvene in izobraževalne dogodke?

Metodologija

Vsak dogodek (npr. srečanja, konference, simpozije ipd.), ki je osredotočen na ponujanje medicinskih ali znanstvenih informacij, ali ki služi kot nadaljnje medicinsko usposabljanje zdravstvenih delavcev, klasificiramo kot znanstveni ali izobraževalni dogodek.

 

Vprašanje
Kako bomo objavili kotizacije, ki so jih namenili za zdravstvene delavce ali organizacije z namenom udeležbe na znanstvenih ali izobraževalnih srečanjih?

Metodologija

Na splošno bomo objavili kotizacije kot prenose vrednosti posameznim zdravstvenim delavcem v kategoriji, namenjeni »kotizacijam«. Za vsakega posameznega zdravstvenega delavca bo objavljen celoten porabljen znesek v posameznem obdobju poročanja. V nekaterih primerih so lahko kotizacije objavljene tudi za zdravstvene organizacije, npr. če Bayer podpre udeležbo več zdravnikov, zaposlenih v bolnišnici in bolnišnica izbere udeležence. V tem primeru se kot prejemnik prenosa vrednosti obravnava bolnišnica.

 

Vprašanje
Katere stroške bomo objavili ob prevzemu potnih in namestitvenih stroškov v povezani z znanstvenimi in izobraževalnimi dogodki?

Metodologija

Objavljeni so vsi potni in namestitveni stroški za zdravstvene delavce in zdravstvene organizacije, ki niso povezani s storitvami ali aktivnostmi za raziskovanje in razvoj v tej kategoriji. To vključuje, npr. stroške za letalske karte, vlak, taksi in hotelske stroške.

Če pot organizira zunanja potovalna agencija, administrativni stroški za agencijo niso vključeni. Tovrstna agencija nas je po pogodbi dolžna obveščati o tem, kateri prenosi vrednosti so bili dejansko opravljeni posameznim udeležencem.

 

Vprašanje
Kako bomo objavili podatke o prenosih vrednosti, če znanstvene ali izobraževalne dogodke organizira agencija?

Metodologija

Če dogodek (konvencija, konferenca, simpozij ipd.) organizira agencija za dogodke, in ima dogodek jasno povezavo z zdravstvenimi organizacijami, bomo na splošno objavili podatke o prenosih vrednosti pod imenom povezane zdravstvene organizacije. Kot splošno pravilo velja, da se objavi celoten znesek sponzorstva. Le v primeru, da bi prejeli specifično informacijo, da je zdravstvena organizacija prejela le delno vsoto, bi objavili le to delno vsoto. To bi se zgodilo, npr. v primeru, da je zdravstvena organizacije izdala licenco za ime nekega tradicionalnega dogodka in za licenčnino prejema določen odstotek sponzorskih sredstev

 

Vprašanje
Bo Bayer objavil stroške za interne znanstvene ali izobraževalne dogodke?

Metodologija

Interni dogodki so definirani kot dogodki, ki jih organizira Bayer. Bayer za svoje dogodke ne zaračunava kotizacij, zato v tem oziru ni prenosov vrednosti. V primeru, da prevzamemo potne in namestitvene stroške za osebe, ki sodelujejo na internem dogodku, so podatki objavljeni pod imenom teh zdravstvenih delavcev, v kategoriji, predvideni za ta namen.

 

Vprašanje
Katere prenose vrednosti dokumentiramo kot storitve in honorarje za svetovanje?

Pravna podlaga

Storitve in honorarji za svetovanje so v skladu z ustreznimi storitvenimi ali svetovalnimi pogodbami. Zavedamo se, da predstavljajo prenose vrednosti v zameno za katerokoli storitev, ki ni posebej zajeta v kategorijah poročanja EFPIA Kodeksa transparentnosti.

Naš pristop

V kategorijo Storitve in svetovanje beležimo vsak prenos vrednosti (finančne ali ne-finančne narave), ki ga opravimo v zameno za storitve, ki jih nudijo zdravstvene organizacije ali zdravstveni delavci. Ker je strokovnost zdravstvenih delavcev in organizacij absolutnega pomena za napredek v znanosti in oskrbi bolnikov, so storitve, ki jih nudijo strokovnjaki, povrnjene po pravični tržni ceni.

Na splošno so nadomestila za storitve honorarji, plačani za storitve kot so predavanja ali svetovanje. Če so ponujene storitve povezane z aktivnostmi v okviru kategorije »Raziskave in razvoj«, bodo honorarji objavljeni v tej kategoriji.

Vprašanje
Ali bo Bayer objavil povračila stroškov v povezavi s honorarji za storitve in svetovanje?

Pravna podlaga

V okviru prenosov vrednosti, ki spadajo v kategorijo »Storitve in svetovanje«, so povračila stroškov v obrazcu za dokumentiranje podatkov objavljeni posebej in ločeno od samih honorarjev. Običajno ti stroški vključujejo potne in namestitvene stroške.

Naš pristop

V tej kategoriji bodo objavljeni vsi stroški, povezanimi s storitvami. Vendar so lahko v nekaterih primerih objavljeni samo stroški za zdravstvene delavce, ker se kotizacija ne plačuje v zameno za storitve.


Vprašanje
Kako bomo objavili prenose vrednosti, v povezavi z aktivnostmi za raziskave in razvoj (R&D)?

Naš pristop

V primeru, da je prenos vrednosti povezan z aktivnostmi za raziskave in razvoj, bomo objavili samo celoten prenos vrednosti brez imena prejemnika.

 

 

Vprašanje
Kateri stroški so objavljeni v kategoriji »Raziskave in razvoj«?

Naš pristop

V okviru kategorije »Raziskave in razvoj« bomo objavili samo prenose vrednosti, ki se navezujejo na študije, nujne za registracijo zdravil. To so katerekoli študije, ki so zahtevane z namenom, da se pridobi odobritev za registracijo farmacevtskega izdelka ali študije postmarketinškega nadzora. Pod to upoštevamo načrtovanje in uvedbo nekliničnih študij (v skladu z OECD načeli Dobre laboratorijske prakse), klinična preskušanja faze I do IV (v skladu z Direktivo 2001/20/EC) in neintervencijske študije, kot so definirane v EFPIA Kodeksu transparentnosti. Vključene so tudi študije, ki so potrebne za dokazovanje dodatnih koristi farmacevtskega izdelka, ter študije, ki kažejo ali potrjujejo, da je stroške potrebno refundirati.

 

Vprašanje
Kako bomo objavili prenose vrednosti, povezane s temeljnimi raziskavami?

Naš pristop

Ker so temeljne raziskave usmerjene ali razvoju novih izdelkov ali so povezane z določenim izdelkom in so namenjene za širitev njegove rabe, bomo celotno vrednost prenosa vrednosti objavili v kategoriji »Raziskave in razvoj«.

Če izvajamo temeljno raziskavo, ki je splošne narave, neodvisno od razvoja novih ali izboljšanja obstoječih izdelkov, bomo prenose vrednosti objavili v kategoriji »Storitvene pogodbe« namesto pod »Raziskave in razvoj«.

Kljub temu, bomo v primeru, da na primer podpiramo temeljne raziskave v obliki donacij univerzitetnim bolnišnicam, bomo ustrezne prenose vrednosti objavili v kategoriji »denarne/ne-denarne donacije«


 

 

METHODOLOGY NOTE

Methodology Note regarding the implementation of the EFPIA Disclosure Code, locally transposed by the FIDRPC.

Disclosure period: Calendar year 2015

Preamble

We at Bayer are convinced that close cooperation with and continuous education of healthcare professionals is key to achieving better outcomes for the patients we strive to help. We are committed to transparency regarding how healthcare professionals (HCPs) and healthcare organizations (HCOs) are compensated by us for the time and expertise they provide. When collaborating with medical experts, we comply with applicable laws and regulations such as the EFPIA Disclosure Code in Europe and various local legal reporting obligations and fully respect the independence and integrity of these professionals. The EFPIA disclosure code has been locally transposed by the FIDRPC. These codes are designed to ensure that even the impression of potential conflicts of interest are avoided. By making the cooperation between the industry and the medical community more transparent, the general public can gain a better understanding of the high importance and value of this cooperation.

 

In order to make the nature and the extent of the interaction between the pharmaceutical industry and healthcare professionals and organizations more transparent, Bayer will document and disclose all Transfers of Value in scope of the EFPIA Disclosure Code which it makes, directly or indirectly, to the benefit of a HCPs or HCOs. The reporting period is always a full calendar year. The first report, published in 2016, will cover all relevant Transfers of Value made in 2015.

 

The purpose of this methodology note is to allow any person accessing the report to understand how Bayer is documenting and disclosing the relevant information. It shall especially explain the details of the data collection and reporting methodology. The general rules of the EFPIA Disclosure Code apply to all member companies and all companies will disclose relevant Transfers of Value in a pre-defined format. However, some details of the reporting methodology are left for the individual companies to decide in order to allow the necessary flexibility to adjust to the internal processes. 

 

If in doubt about the duty to disclose a specific Transfer of Value, our company will always aim for full disclosure. Only if a Transfer of Value is clearly out of scope of the Disclosure Code, it will not be included in the published report.

 

This methodology note is structured as follows: Based on a specific question, we will explain in detail, how Bayer handles disclosure of Transfers of Value to HCPs and HCOs. The general explanation will – where possible – also be illustrated by examples to ensure a clear understanding.

I. Data Privacy

Question
How long do we make the information available for on our disclosure platform?

Methodology

Our report is generally available for a period of three years. We will amend the report accordingly, if required for specific (e.g. legal) reasons.

 

 

II. General questions

Question
What will we do in the case of cross-border interactions, where we provide ToV to a healthcare professional or organisation based in another European state?

Example

This sort of situation includes those cases where our local affiliate in Italy concludes a consultancy agreement with a Germany-based HCP and pays a honorarium for the services provided.

Methodology

Transfers of Value made by a local affiliate to a Healthcare Professional or Organisation with primary practice in a different (European) state will be reported by our affiliate which is based in this country. In the examples given above, the Transfer of Value will be reported by our German legal entity. We will publish the information on a central website for any country where we do not have an affiliate.

The same rules apply, if a local affiliate in a non-European country grants a Transfer of Value to a Healthcare Professional or Organisation with primary practice in a European state.

Question
What do we do when the monetary donation was made in a different currency than the local currency of the recipient country?

Examples

A doctor based in Germany receives funding from us to take part in a healthcare convention in the US and the attendance fee is paid in US dollars.

A physician with primary practive in the UK is acting as a speaker for an event in Italy. The flight is booked by our Italian legal entity and is paid in euros. 

Methodology

All ToV specified in our report will be denominated in euros. If the original payment was not made in euros, we will convert the amount based on the average exchange rate in the month the transfer of value was made. Please refer to question 9.3 regarding the definition of the date, we consider as the transfer of value date. 

In the first example, we would convert the covered attendance fee to euros. The exchange rate will be the average exchange rate in the month of the congress.

In the second examples, we would convert the costs of the flight into British Pounds. The exchange rate will be the average exchange rate in the month of the flight.

Question
Will the figures we publish indicate VAT?

Legal background

The EFPIA Disclosure Code allows member companies to publish gross or net figures (i.e. including or excluding VAT).

Methodology

Bayer will report all transfers of value as net amounts, excluding VAT. In case individual taxes are incurred (e.g. income tax), this will be included in the published amounts.

Question
What will we do if a ToV is connected to a group of products which is not solely comprised of prescription-only pharmaceuticals?


Legal Background

Under the EFPIA Disclosure Code, ToV are only covered in connection with prescription-only medications. In practice, however, such ToV may relate to a group of products made up of a combination of prescription-only and non-prescription pharmaceuticals and other products.

Example

Healthcare Professionals are invited to a scientific event, where results of a clinical trial related to a prescription-only medicine are presented. At the same time, information on over-the-counter medicines in the same therapeutic area is provided.

Methodology

As long as transfers of value are not exclusively connected to over-the-counter medicines or medical devices – which are not in scope of the EFPIA Disclosure Code -, Bayer will disclose such transfers of value in full.

Question
What will we do if more than one reporting period could be considered when publishing details of ToV?

Example

This situation may arise in various situations:

 1. A healthcare professional agrees during one reporting period to appear as a guest speaker at an event, the flights are already booked during this period, but the event itself takes place in the following reporting period.
 2. A sponsorship for an event is granted in one reporting period, but relates to an event taking place in the next reporting period.
 3. A speaker is engaged for an event at the end of one reporting period, but the invoice is received and the honorarium is paid in the next reporting period.
 4. An HCP enters into a long-term consultancy contract with Bayer, which lasts for 18 months.

Methodology

We will publish ToV in accordance with the following rules:

In case of short term activities within a defined timeframe (e.g. congresses or other scientific events), the start date of this activity is decisive. In case of long term activites, the posting date of the relevant invoice determines the reporting period. Donations are always reported in the reporting period where they are made.

Should an invoice for a short term activity not be received in time to include the Transfer of Value in a report, the amount will be disclosed in the following report.

For the examples, this methodology leads to the following results:

 1. As the event is a short term activity, all related Transfers of Value will be reported in the reporting period, in which the event takes place.
 2. As the event is a short term activity, the sponsorship will be reported in the reporting period, in which the event takes place.
 3. As the speaker is engaged for a specific event, the payment will be reported in the reporting period, where the event took place. Only if the invoice is received to late, reporting will be postponed until the next reporting period.
 4. As the consultancy contract is a long term activity, the Transfers of Value under this agreement will be reported in the period, in which the individual invoices for specific activities are received. 

In the event that our reporting methodology should change, meaning that a ToV which would have been published in the latter reporting period under the previous regulations would, under the amended regulations, be published in the earlier reporting period, we will continue to publish ToV in the latter reporting period. This means that any changes to our methodology will not result in any failure to publish details of any ToV subject to a publication requirement.

Question
What will we do in the event of publishing details of a ToV granted in relation to a contract stretching over several years?

Example

This situation may arise, for example, in the event that we conclude a consultancy agreement with a doctor which has a term from 1 July 2015 to 31 December 2018 and which attracts a total consultancy fee of EUR 3,500, which is paid in several tranches.

Methodology

In such case, we will disclose the individual payments based on the date, when we receive the respective invoices. Details depend on the contract with the consultant (e.g. what services are agreed for which time period, which amounts are foreseen for these services, etc.)

Question
What will we do in cases where we have a sponsoring agreement with several healthcare organisations?

Methodology

We will generally publish details ToV on an individual basis in accordance with the EFPIA Disclosure Code. If an individual ToV can be allocated pro rata to the relevant organisations, these shares will be published under the name of the respective organisation.

If such an allocation is not possible, we will assume that each organisation receives an equal share and will publish this accordingly.

Question
What will we do in the event of ToV being granted to contract research organisations (CROs)?

Background

Contract / clinical research organisations are research organisations which provide clinical study planning and execution services to companies in the pharmaceutical sector in return for payment.

Methodology

We will not generally publish details of any ToV granted to any CROs whose services we retain. However, we will report ToV, if: 

 • the CRO is comprised of healthcare professionals or has links to a medical institution (like a university hospital or a publicly-run organisation). In such case, the CRO is considered to be an organisation and details of any ToV granted to it will be published by us in accordance with the general rules.
 • the CRO is used to indirectly grant ToV to healthcare professionals ("pass-through costs"). In such case, we will publish these ToV in accordance with the general rules.

Question
What will we do in terms of the publication of ToV granted to universities and other educational establishments?

Methodology

Universities and other educational establishments are not in scope of the EFPIA Disclosure Code per se. We will however publish details of such ToV in the event that they indirectly find their way to a healthcare organisation, such as a university hospital, or one or more healthcare professionals. In such case, we will publish the details of each of those ToV under the name of the university or other educational establishment to which they were granted.

Question
What will we do in the event that ToV are granted to healthcare professionals or organisations indirectly via third parties?

Methodology

In the event that we become aware that ToV granted by us to a third party have been passed on to healthcare professionals or organisation, or those persons have benefitted from such, we will generally publish the details of each of those ToV under the name of the relevant healthcare professional or organisation. Our contractual arrangements with third parties include the obligation to report the relevant data to us in the necessary level of detail. Our contract partners are also obliged to ensure that such information transfer is in line with applicable data privacy laws.

Question
What will we do about publishing details of transport costs for joint transportation or for the transportation of groups of healthcare professionals?

Legal Background

It is not necessary under the EFPIA Disclosure Code to allocate ToV paid in the form of transport costs for a group of healthcare professionals to individual healthcare professionals within that group. For example, only the total amount of the costs for a bus shuttle for a group of healthcare professionals would be published and would not be broken down according to the particular individuals involved.

Methodology

Bayer will publish costs for group transportation as an aggregated amount (without mentioning the individual Healthcare Professionals), if the identification of individual participants is not feasible due to organizational reasons.

III. Questions on the report

Question
What will we do about the publication of donations to hospitals or clinics?

Example

It is possible in this case that the donation will be made to a hospital or clinic as a whole or to a department or unit within that institution, such as the oncology unit.

Methodology

In the event that the donation is clearly intended for a specific department or unit within a hospital and this department is a legal entity in its own right, we will publish details of the donation and give the name of the department. In the event that the donation is made to the hospital as a whole, or if the department is not a legal entity in its own right, we will publish the donation under the name of the hospital.

Question
Which ToV will we publish relating to sponsoring agreements?

Legal background

A sponsorship under the EFPIA Disclosure Code is any agreements, where Bayer grants a transfer of value in exchange for advertisement opportunities at an event. Under the EFPIA Disclosure Code, only events organized by or on behalf of an HCO are in scope of the reporting obligations.

Our approach

We will publish the entire sponsorship amount agreed in the underlying sponsorship contract. The sponsorship amount is determined based on the fair market value for the advertisement opportunities obtained.

Question
What do we define as scientific or educational events?

Methodology

We classify any event (e.g. conventions, conferences, symposia etc.) with a focus on providing medical or scientific information or serving to further the medical training of healthcare professionals as scientific and educational events.

Question
What will we do about the publication of the fees we have assumed for healthcare professionals or organisations to attend external scientific or educational events?

Methodology

We will generally publish the payment of attendance fees as a ToV to the relevant healthcare professionals in the section devoted to "registration fees". The total amount of such fees assumed during the reporting period will be published for each individual healthcare professional. Such fees can also be reported for a healthcare organisation, e.g. if Bayer supports the participation of a certain number of physicians working at a hospital and the hospital chooses the participants. In such case, the hospital is seen as the recipient of the ToV.

Question
Which costs will we publish when we assume travel and accommodation costs relating to scientific and educational events?

Methodology

We report the coverage of any travel and accommodation costs for HCPs and HCOs that are not related to services or Research & Development activities in this category. This includes, for example, costs for flights, train, taxi and hotel costs.

If travel is organized through an external travel agency, the administrative costs of that travel agency will not be reported. Such travel agency is contractually obliged to provide us with the information, which transfers of value have actually been provided to individual participants.

Question
What will we do about publishing details of ToV if a scientific or educational event is organised by an events agency?

Methodology

If an event (convention, conference, symposium etc.) is organised by an events agency and the ToV is paid to that agency, but the event has a clear relevance to a HCO, we will generally publish details of such ToV under the name of the related HCO. As a general rule, we report the entire sponsorship amount. Only if we receive specific information that a limited amount is transferred to the HCO, we will report only this limited amount. This can happen, for example, if the HCO has out-licenced the name of a traditional event and is only receiving a certain percentage of sponsorship amounts as licence fees.

Question
Will Bayer publish costs for internal scientific or educational events?

Methodology

Internal events are defined as events organized by Bayer itself. Bayer does not charge attendance feed for its own events, therefore not transfer of value takes place in this regard. In the event that we assume the travel and accommodation costs for those persons attending our internal events, details of such will be published specifying the name of the relevant healthcare professional in the category provided for this purpose.

Question
Which TOV do we record as service and consultancy fees?

Legal background

Service and consultancy fees are due under corresponding service and consultancy agreements. We understand these to be any transfers of value granted in exchange for any kind of service, which is not covered by another reporting category of the EFPIA Disclosure Code.

Our approach

Under the category service and consultancy fees, we record any transfer of value (monetary or non-monetary), which is granted in exchange for services provided by an HCP or HCO. As the expertise of HCPs and HCOs is absolutely crucial to advance science and patient care, services provided by experts will be remunerated at fair market value.

Generally, fees for services are honoraria paid for services like speaker engagements or consultancy. If services provided are connected to activities in scope of the category “Research and development”, the fees will also be reported in that category.

Question
What will we do about the publication of any expenses reimbursed in connection with service and consultancy fees?

Legal background

In terms of ToV falling under the category "service and consultancy fees", the data record template provides for any expenses reimbursed being published in addition to and separately from the fee itself. These expenses generally include travel and accommodation costs.

Our approach

We will publish all expenses related to services in this section. Please note: In some cases, only expenses may be reported for an HCP, because no fee is paid in exchange for the services.

Question
What will we do about the publication of any ToV relating to R&D activities?

Our approach

In the event that the ToV relate to any R&D activities, we will only publish the total ToV without specifying the name of the recipient.

Question
Which ToV are reported under "R&D"?

Our approach

In terms of the category "R&D", we will only publish those ToV relating to "regulatory necessary" studies. These are any studies which are required in order to obtain approval for a pharmaceutical product or for post-marketing surveillance. We would consider this to include the planning and implementation of non-clinical studies (in accordance with the OECD Principles on Good Laboratory Practice), Phase I to IV clinical studies (pursuant to Directive 2001/20/EC) and non-interventional studies as defined in the EFPIA Disclosure Code. We also include those studies which are necessary to demonstrate the additional benefit of a pharmaceutical product and to demonstrate or maintain that the expenses involved should be reimbursed.

Question
What will we do about publishing TOV relating to basic research?

Our approach

As generally basic research is targeted at either developing new products or relates to a specific product and is intended to extend its scope of use, we will publish the total value of ToV under the category "R&D ".

If we conduct basic research unconnected to the development of new or enhancement of existing products, which is general in nature, we will generally publish it under the category "service agreements" rather than under "R&D".

In the event, however, that we support basic research in the form of donations to a university hospital, for example, we will publish the corresponding ToV under the category "monetary donations / donations in kind".