Strategija in osredotočenost

Ključni podatki

KategorijaKljučni podatki20122013
Gospodarski kazalniki (v mio EUR)
 Prodaja39,74140,157
Dobiček pred obrestmi in davki (EBIT)13,9284,934
EBIT pred posebnimi postavkami25,6395,773
Dobiček pred obrestmi, davki, depreciacijo in amortizacijo (EBITDA)36,9167,830
EBITDA pred posebnimi postavkami28,2808,401
Stopnja EBITDA pred posebnimi postavkami420,8%20,9%
Dohodek pred davki na dohodek3,1764,207
Neto dohodek2,4033,189
Čisti dobiček na delnico (€)52,913,86
Osnovni dobiček na delnico (€)65,305,61
Bruto denarni tok74,5565,832
Neto denarni tok84,5305,171
Neto finančni dolg7,0226,731
Kapitalski odhodki (glede na tabelo segmentov v Letnem poročilu 2012)2,0122,155
Stroški raziskav in razvoja3,0133,190
Dividenda na delnico Bayer AG (€)1,902,10
Stroški osebja (vključno s pokojninskimi načrti)9,1949,430
Kazalniki zaposlenih
Raznolikosti in priložnostiOdstotek žensk v vodilnem krogu skupine2325
Število državljanstev v vodilnem krogu skupine2331
Delež zaposlenih z zdravstvenim zavarovanjem (%)9494
Delež zaposlenih, zajetih v kolektivne pogodbe o plačilih in pogojih (%)5355
VarnostPoškodbe pri delu Bayerjevih zaposlenih z izgubljenimi delovnimi dnevi (LTRIR)0,270,26
Zabeležene poškodbe pri delu Bayerjevih zaposlenih (RIR)0,490,47
Okoljski kazalniki 
EmisijeNeposredni izpusti toplogrednih plinov (ekvivalentov CO2 v milijonih metričnih ton) 104,244,09
Posredni izpusti toplogrednih plinov (ekvivalentov CO2 v milijonih metričnih ton) 104,124,29
Hlapne organske spojine (VOC) (v tisočih metričnih tonah letno)2,602,27
Celotni fosfor v odpadni vodi (v tisočih metričnih tonah letno)0,150,11
Celotni dušik v odpadni vodi (v tisočih metričnih tonah letno)0,700,69
OdpadkiProizvedeni nevarni odpadki (v milijonih metričnih tonah letno)603467
Na odlagališčih odloženi nevarni odpadki (v milijonih metričnih tonah letno)17553
Raba virovPoraba vode (v milijonih m³ letno)384361
Poraba primarne energije (v petadžulih [1015 džulov] na leto) **49,0547,58
 Poraba sekundarne energije (v petadžulih [1015 džulov] na leto) **34,1433,27
Okoljske nesreče inOkoljske nesreče510

1 EBIT = dobiček iz rednega poslovanja, ki ga prikazuje izkaz poslovnega izida.

2 EBIT(DA) pred posebnimi postavkami ni opredeljen v mednarodnih standardih računovodskega poročanja (MSRP) in zato velja samo kot dopolnilna informacija. Podjetje šteje EBITDA pred posebnimi postavkami za bolj primeren kazalnik uspešnosti poslovanja, ker nanj ne vplivajo depreciacija, amortizacija, oslabitve ali posebne postavke. Podjetje meni, da poročanje tega kazalnika bralcem daje jasnejšo sliko o rezultatih poslovanja in zagotavlja večjo primerljivost podatkov v daljšem časovnem obdobju.

3 EBITDA = EBIT plus amortizacija in izgube zaradi oslabitve neopredmetenih sredstev ter depreciacija in izgube zaradi oslabitve premoženja, tovarn in opreme minus razveljavitve izgub zaradi oslabitve.

4 Stopnja EBITDA pred posebnimi postavkami je izračunana z deljenjem EBITDA pred posebnimi postavkami s prodajo.

5 Čisti dobiček na delnico, kot je opredeljen v mednarodnih računovodskih standardih (MRS) 33 = prilagojen neto dohodek, deljen s povprečnim številom delnic.

6 Osnovni dobiček na delnico ni opredeljen v mednarodnih standardih računovodskega poročanja in zato velja samo kot dopolnilna informacija. Podjetje meni, da poročanje tega kazalnika daje bralcem jasnejšo sliko o rezultatih poslovanja in zagotavlja večjo primerljivost podatkov v daljšem časovnem obdobju.

7 Bruto denarni tok = dohodek po davkih, plus davki na dohodek, plus izid, ki ni povezan s poslovanjem, minus plačani ali vnaprej vračunani davki na dohodek, plus depreciacija, amortizacija in izgube zaradi oslabitve, minus razveljavitve izgub zaradi oslabitve, plus/minus spremembe pokojnin, minus dobiček / plus izgube umika dolgoročnih sredstev, minus dobiček iz prevrednotenja že razpoložljivh sredstev pri postopnih prevzemih. Spremembe pokojnine vključujejo odpravo nedenarnih komponent izida iz rednega poslovanja (EBIT). Prav tako vsebujejo plačila zaslužkov med letom.

8 Neto denarni tok = denarni tok iz poslovnih dejavnosti v skladu z MRS 7.

9 Sedanja vrednost obveze za določene zaslužke za pokojnine in druge pozaposlitvene zaslužke.

10 Portfelj, prilagojen v skladu s Protokolom o toplogrednih plinih.

* Skupno 69 in 66 odstotkov za 2011 in 2012, ki smo jih objavili v našem Letnem poročilu za 2012, je bilo prenizko. To je bila posledica naknadnih posodobitev poročila s strani Združenih držav Amerike, ki so bile posledica različnega razumevanja, o čem je treba poročati pri postavki »pokojninsko zavarovanje v podjetju«.
** Od leta 2011 smo poročali o naši porabi energije ločeno glede na vrsto izvora.