27 februar 2020

Finančni rezultati za leto 2019

Bayer je dosegel strateški in operativni uspeh

 • Prodaja skupine je višja za 3,5 odstotka (po prilagoditvah za pretvorbo valut in portfelj) in znaša 43,545 milijarde evrov.
 • Poslovni izid EBITDA pred odbitkom posebnih postavk se je zvišal za 28,3 odstotka in znaša 11,503 milijarde evrov.
 • Čisti dobiček na delnico se je povečal za 14,3 odstotka na 6,40 evra.
 • Čisti prihodki so se zvišali za 141,4 odstotka na 4,091 milijarde evrov kot posledica dobička iz prodaje poslovnega deleža v družbi Currenta v višini 1,637 milijarde evrov.
 • Prosti denarni tok v višini 4,214 milijarde evrov presega pričakovanja.
 • Predlagana dividenda znaša 2,80 evra na delnico.
 • Divizija Crop Science posluje dobro v zahtevnem okolju in dosega znatno rast dobička zaradi pripojitve.
 • Divizija Pharmaceuticals dosega spodbuden razvoj poslovanja.
 • Rast prodaje v diviziji Consumer Health, dobiček ostaja na ravni predhodnega leta kljub odprodajam.
 • Uspešna implementacija ukrepov glede portfelja, organizacijske strukture in učinkovitosti.
 • Potrjen pozitivni varnostni profil glifosata – dosežen napredek v pritožbenem postopku in postopku mediacije.
 • Napoved za leto 2020: rast prodaje, dobička in prostega denarnega toka.
 • Zastavljeni ambiciozni cilji trajnostnega razvoja.

Leverkusen, 27. februar 2020 – V preteklem letu je Bayer dosegel strateški in operativni uspeh. “V letu 2019 smo poslovali uspešno in držali svoje obljube na vseh področjih,” je dejal Werner Baumann, predsednik upravnega odbora na tiskovni konferenci z objavo finančnih rezultatov, ki je potekala v četrtek v Leverkusnu. “Dosegli smo svoje finančne cilje, čeprav smo se soočali z zahtevnim tržnim okoljem, zlasti na področju kmetijstva,” je dejal Baumann. Bayer je optimističen tudi glede letošnjega leta, v katerem želimo doseči rast prodaje, dobička in prostega denarnega toka.

“Dosegli smo zastavljene cilje glede portfelja, učinkovitosti in strukturnih ukrepov, ki smo jih objavili ob koncu leta 2018,” nadaljuje Baumann. V letu 2019 je Bayer sklenil sporazum o prodaji poslovnega področja Animal Health podjetju Elanco v vrednosti 7,6 milijarde USD, zaključil prodajo svojega poslovnega deleža v podjetju Currenta, izvajalcu storitev v Nemčiji, in prodal blagovni znamki Dr. Scholl’s™ in Coppertone™. Vključno s sinergijami iz pripojenega poslovnega področja kmetijstva so ukrepi glede učinkovitosti in organizacijske strukture že v preteklem letu prispevali okoli 30 odstotkov cilja v višini 2,6 milijarde evrov, ki naj bi bil dosežen do leta 2022.

V letu 2019 je družba prav tako okrepila svoja prizadevanja na področju trajnostnega razvoja in si zastavila ambiciozne cilje. “Trajnostni razvoj je postal sestavni del naše strategije, saj izraža našo odgovornost, ki jo imamo kot podjetje, in večja pričakovanja družbe,” je dejal Baumann. “Svoje trajnostne cilje uresničujemo z enako zavzetostjo kot finančne cilje. V skladu s tem bomo na letni skupščini delničarjev, ki bo potekala aprila, predlagali vgraditev trajnostnih ciljev v sistem nagrajevanja članov upravnega odbora.”

Rast prodaje in dobička skupine

V preteklem letu se je prodaja skupine zvišala za 3,5 odstotka po prilagoditvah za pretvorbo valut in portfelj na 43,545 milijarde evrov. Na podlagi poročila je prodaja višja za 18,5 odstotka. Poslovni izid EBITDA pred odbitkom posebnih postavk se je zvišal za 28,3 odstotka na 11,503 milijarde evrov, čeprav je dobiček zaradi negativnih valutnih učinkov za 43 milijonov evrov nižji.

Poslovni izid EBIT se je zvišal za 21,3 odstotka na 4,189 milijarde evrov po odbitku posebnih dajatev v višini 2,818 milijarde evrov. Gre predvsem za dajatve v zvezi s trenutnim programom prestrukturiranja, pripojitvijo in integracijo Monsanta, z oslabitvami, povezanimi s proizvodnjo dikambe v diviziji Crop Science ter s prodajo blagovne znamke Dr. Scholl’s™ v diviziji Consumer Health in s pravnimi stroški. Čisti prihodki so se zvišali za 141,4 odstotka na 4,091 milijarde evrov, vključno z dobičkom iz prodaje Bayerjevega poslovnega deleža v skupini Currenta (1,637 milijarde evrov). Čisti dobiček na delnico iz nadaljnjega poslovanja je za 14,3 odstotka višji in znaša 6,40 evra.

Na letni skupščini delničarjev, ki je sklicana za 28. april 2020, bosta upravni odbor in nadzorni svet družbe Bayer AG predlagali izplačilo dividende za poslovno leto 2019 v višini 2,80 evra (v poslovnem letu 2018: 2,80 evra) na delnico, upravičeno do dividende. Skupaj z 982,42 milijona (2018: 932,55 milijona) delnic, upravičenih do dividende, bo skupno izplačilo dividende znašalo 2,751 milijarde evrov (poslovno leto 2018: 2,611 milijarde evrov).

V letu 2019 se je prosti denarni tok zmanjšal za 9,4 odstotka na 4,214 milijarde evrov, “vendar je še vedno precej nad prvotno načrtovanim zneskom 3 do 4 milijarde evrov in smo torej zelo zadovoljni,” je dejal glavni finančni direktor Wolfgang Nickl. Bayer je znižal svoj neto finančni dolg za 4,5 odstotka v primerjavi z letom poprej, ki znaša 34,068 milijarde evrov.

Znatno višji dobiček divizije Crop Science zaradi pripojitve

Na področju kmetijstva (Crop Science) je Bayer povečal prodajo za 1,4 odstotka (po prilagoditvah za pretvorbo valut in portfelj) na 19,832 milijarde evrov, predvsem zaradi rasti prodaje v Latinski Ameriki. V Severni Ameriki so rezultati ostali na ravni leta poprej kljub poplavam in močnemu deževju, ki je prizadelo srednjezahodni del ZDA v prvi polovici leta.

Na pro-forma osnovi – ob predpostavki, da sta bili pripojitev Monsanta in s tem povezana odprodaja poslovnih področij že zaključeni s 1. januarjem 2018 – beleži divizija Crop Science upad prodaje za 1,4 odstotka po prilagoditvah za pretvorbo valut. Na tej podlagi se je recimo povečala prodaja na področjih insekticidov, fungicidov in semena ter rastlinskih sort koruze. Slabši rezultati so bili zabeleženi predvsem na področju semena in rastlinskih sort soje, zlasti v Severni Ameriki, kjer so poslovanje ovirali naslednji dejavniki: zmanjševanje obdelovalnih površin, močna konkurenca, vremenske razmere in stalna negotovost zaradi trgovinskih sporov.

Poslovni izid EBITDA pred odbitkom posebnih postavk v diviziji Crop Science se je zvišal za 80,9 odstotka na 4,796 milijarde evrov. Rast gre predvsem pripisati dobičku iz novo pripojenega področja poslovanja in uresničenim sinergijam zaradi združitve.

Do 6. februarja 2020 je približno 48.600 tožnikov vložilo tožbe v ZDA v zvezi z izdelkom za varstvo rastlin na osnovi glifosata. Bayer meni, da sodbe v prvih treh sodnih primerih ne podpirajo dokazi, predloženi na sodišču, in bo zato odločno nadaljeval pritožbeni postopek. “Vlada ZDA je pred kratkim izrazila jasno podporo našim ključnim trditvam,” je dejal Baumann ob uradni vložitvi pritožbe na sodišču decembra 2019. “Vse tri pritožbe bomo po potrebi nadaljevali na vseh stopnjah sodnega postopka.” Medtem Bayer še naprej konstruktivno sodeluje v zaupnih postopkih mediacije po nalogu sodišča in si prizadeva doseči razumno poravnavo, katere namen je uspešno zaključiti celoten niz sodnih postopkov.

Močna rast prihodkov v diviziji Pharmaceuticals

Prodaja zdravil na recept (divizija Pharmaceuticals) se je zvišala za 5,6 odstotka (po prilagoditvah za pretvorbo valut in portfelj) na 17,962 milijarde evrov. Rast na Kitajskem je še vedno izrazita, medtem ko smo s peroralnim antikoagulacijskim zdravilom Xarelto™ in z zdravilom za oči Eylea™ ponovno dosegli občutno povečanje prodaje, in sicer do 12,6 odstotkov pri obeh zdravilih (po prilagoditvah za pretvorbo valut in portfelj). Dobre rezultate pri prodaji zdravila Xarelto™ lahko pripišemo predvsem večjim količinam na Kitajskem ter v Rusiji in Evropi, medtem ko je prodaja zdravila Eylea™ zlasti uspešna v regiji Evropa/Bližnji vzhod/Afrika, še posebej pa v Združenem kraljestvu in Nemčiji ter na Japonskem. Na področju radiologije smo prav tako dosegli spodbudne rezultate.

Bayer prav tako beleži precejšnjo rast prodaje svojega onkološkega zdravila Stivarga™ (po prilagoditvah za pretvorbo valut in portfelj: 27,3 odstotka) in zdravila za pljučno hipertenzijo Adempas™ (po prilagoditvah za pretvorbo valut in portfelj: 14,4 odstotka. Medtem ko je na prodajo zdravila Adempas™ vplivala uspešna prodaja v ZDA, so dobri rezultati prodaje zdravila Stivarga™ v glavnem posledica večjih količin na Kitajskem. Prodaja zdravila za multiplo sklerozo Betaferon™/Betaseron™ še naprej znatno upada (po prilagoditvah za pretvorbo valut in portfelj: minus 18.0 percent), predvsem zaradi močne konkurence v ZDA.

V diviziji Pharmaceuticals se je poslovni izid EBITDA pred odbitkom posebnih postavk zvišal za 6,7 odstotka na 5,975 milijarde evrov. Na rast dobička so vplivale večje količine in manjši stroški prodanega blaga. Nasprotno pa se je znižal zaradi višjih stroškov prodaje novih izdelkov na trgu in novih indikacij. Poleg tega je na dobiček v preteklem letu vplival tudi pozitivni enkratni učinek približno 190 milijonov evrov v zvezi s prihodki iz sodelovanja pri razvoju.


Rast prodaje vseh kategorij v diviziji Consumer Health


Bayer je povečal prodajo svojih izdelkov za samooskrbo (divizija Consumer Health) za 2,6 odstotka (po prilagoditvah za pretvorbo valut in portfelj) na 5,462 milijarde evrov. Po prilagoditvah za pretvorbo valut in portfelj se je zvišala prodaja vseh kategorij izdelkov, in sicer v treh od štirih regij. Rast je bila najizrazitejša v kategorijah Alergije in prehladna obolenja (po prilagoditvah za pretvorbo valut in portfelj: 5,0 odstotkov) in Dermatologija (po prilagoditvah za pretvorbo valut in portfelj: 3.8 odstotka).

Poslovni izid EBITDA pred odbitkom posebnih postavk je v diviziji Consumer Health znašal 1,090 milijarde evrov, kar je na enaki ravni kot v predhodnem letu (minus 0,5 odstotka). K rasti dobička sta v največji meri prispevala rast poslovanja in program za izboljšanje učinkovitosti, posledično pa tudi k bistveno nižjim stroškom prodaje. Rast dobička je oviral predvsem izpad prihodkov zaradi prodaje dermatoloških zdravil na recept.

Napovedi: Bayer želi povečati prodajo, dobiček in prosti denarni tok

V letu 2020 načrtuje Bayer prihodke iz prodaje v višini okoli 44 do 45 milijard evrov. Gre za približno 3- do 4-odstotno povečanje po prilagoditvah za pretvorbo valut in portfelj. Bayer želi zvišati dobiček EBITDA na ravni skupine pred odbitkom posebnih postavk na okoli 28 odstotkov po prilagoditvah za pretvorbo valut. Družba pričakuje višji poslovni izid EBITDA pred odbitkom posebnih postavk, in sicer od 12,3 do 12,6 milijarde evrov po prilagoditvah za pretvorbo valut. Čisti dobiček na delnico naj bi bil višji, in sicer med 7,00 in 7,20 evra po prilagoditvah za pretvorbo valut, medtem ko bo prosti denarni tok predvidoma znašal 5 milijarde evrov po prilagoditvah za pretvorbo valut. Napovedi ne vključujejo ocene morebitnega vpliva izbruha korona virusa. Poleg tega temeljijo napovedi na predpostavki, da bo poslovno področje Animal Health novi lastnik prevzel s 1. julijem 2020 ter da bo Bayer v skladu z dogovorom na ta dan prejel gotovinsko plačilo kupnine in delnice Elanco.

Po prodajah poslovnih področij v preteklem letu je Bayer spremenil način razporejanja stroškov na posamezne divizije, kar je vplivalo na dobiček EBITDA pred odbitkom posebnih postavk. V letu 2019 je dobiček v diviziji Crop Science znašal 24,2 odstotka na podlagi poročila oziroma 23,8 odstotka po prilagoditvah za pretvorbo valut. V diviziji Pharmaceuticals je dobiček znašal 33,3 na podlagi poročila po prilagoditvah za pretvorbo valut. V letu 2019 je dobiček v diviziji Consumer Health dosegel 20,0 odstotkov oziroma 20,9 odstotka po prilagoditvah in se bo v letu 2020 predvidoma zvišal na 22 do 23 odstotkov po prilagoditvah za pretvorbo valut.

O družbi Bayer

Bayer je globalno podjetje s ključnimi kompetencami na Life Science področjih varovanja zdravja in prehrane. Namen Bayerjevih izdelkov in storitev je pomagati ljudem s podporo prizadevanjem za premagovanje največjih izzivov zaradi vse večjega in starajočega se svetovnega prebivalstva. Skupina si hkrati prizadeva povečati zaslužek in ustvarjati vrednost z inovacijami in rastjo. Bayer je zavezan načelom trajnostnega razvoja, Bayerjeva blagovna znamka pa pomeni zaupanje, zanesljivost in kakovost po vsem svetu. V poslovnem letu 2019 je skupina Bayer zaposlovala okoli 104.000 ljudi in ustvarila prodajo v višini 43,5 milijard evrov. Kapitalski izdatki so znašali 2,9 milijard evrov, stroški raziskav in razvoja pa 5,3 milijard evrov. Za več informacij obiščite www.bayer.com.

 

 

Kontaktna oseba:

Katja Kresse, telefon 01 581 44 13

E-pošta: katja.kresse@bayer.com

 

Nataša Pečnik, telefon 01 581 44 64

E-pošta: natasa.pecnik@bayer.com

 

 

V prihodnost usmerjene izjave

To sporočilo za tisk lahko vsebuje izjave, ki se nanašajo na prihodnost in temeljijo na trenutnih domnevah ter napovedih vodstva skupine Bayer oziroma njenih podskupin. Različna znana in neznana tveganja, negotovosti ter drugi dejavniki lahko pripeljejo do bistvenih razlik med tukaj podanimi napovedmi in dejanskimi rezultati, finančnim stanjem, razvojem ali uspešnostjo poslovanja družbe. Med te dejavnike sodijo dejavniki, omenjeni v javnih poročilih družbe Bayer, ki so dostopna na Bayerjevem spletnem mestu www.bayer.com. Družba ne prevzema nikakršne odgovornosti za posodabljanje izjav, ki se nanašajo na prihodnost, ali njihovo prilagajanje prihodnjim dogodkom oziroma okoliščinam.