Strategija

Trajnost: del naše korporativne strategije

Za nas trajnostnost pomeni varovanje naše prihodnje sposobnosti preživetja in jo kot del korporativne strategije vgrajujemo v svoje vsakodnevno poslovanje. Poudarjamo svoje poslanstvo kot podjetje, ki ravna trajnostno s svojo zavezanostjo pobudam U.N. Global Compact in Responsible Care™ ter z aktivno globalno vključenostjo v vodilne pobude, kot je   Svetovni poslovni svet za trajnostni razvoj (WBCSD). Bayer je zavezan ciljem U.N. Sustainable Development Goals (SDGs) in je leta 2016 podal izjavo o stališču do njih.

Naše inovacije, izdelki in storitve prispevajo k premagovanju nekaterih najpomembnejših globalnih izzivov, zlasti vključno s cilji SDGs za popolno odpravo lakote in dobre zdravstvene oskrbe po vsem svetu.

Opredelitev jasnih odgovornosti in struktur

Trajnostnost je kot del Bayerjeve korporativne strategije trdno zasidrana na ravni uprave. Odgovornost za trajnostno usmerjenost skupine nosi član uprave, odgovoren za človeške vire, tehnologijo in trajnostnost v vlogi vodje za trajnostnost in skupaj s funkcijo Corporate Health, Safety and Sustainability, ki smo jo uvedli leta 2016. Operativna izvedba poteka s pomočjo nefinančnih ciljev in kazalnikov uspešnosti po vsej vrednostni verigi ter temelji na jasni opredelitvi odgovornosti v korporativni strukturi in določanju ključnih področij aktivnosti na podlagi analize pomembnosti. Korporativna pravila zagotavljajo trdno zasidranost naših načel trajnostnosti v poslovanju in njihovo implementacijo prek sistemov, odborov in procesov za upravljanje. Z rednim pregledom in predelavo direktiv ter rednimi internimi presojami zagotavljamo nenehne izboljšave naših sistemov za upravljanje in usklajevanje s konkretnimi zahtevami.


Odgovorne poslovne prakse

Odgovorne poslovne prakse so temelji trajnostne usmerjenosti skupine Bayer. Zaradi takšne usmerjenosti na področjih zagotavljanja skladnosti poslovanja (npr. preprečevanje korupcije in odgovorno trženje), politike človeških virov, spremljanja izdelkov v celotnem ciklu, varovanja zdravja, varstva okolja in varnosti ter upravljanja dobaviteljev lahko tveganja ugotovimo in jih ublažimo že v začetni fazi. To je ena ključnih zahtev za sprejemanje našega poslovanja v družbi. Na podlagi tega želimo s svojimi inovacijami prispevati k premagovanju globalnih izzivov in pri tem ustvariti dodatne poslovne priložnosti.


Naša trajnostna strategija

Naša korporativna strategija je v skladu z načeli trajnostnosti pri izpolnjevanju našega poslanstva. Naš cilj je ohranjati in spodbujati uspešnost podjetja ter ustvarjati podjetniške vrednote in hkrati spoštovati družbeno vrednost. Danes razvijamo izdelke, ki bodo prinesli veliko socialno korist v prihodnje in so varni tako v proizvodnji kot v uporabi. To je edini način za ustvarjanje trajnostno donosne rasti in varovanje naše prihodnje poslovne uspešnosti. Trajnostnost je torej ekonomsko upravičena za podjetje. V Bayerju nima ločene vloge, temveč je sestavni del naše korporativne strategije tako kot področji razvoja ali človeških virov.

Naša strategija trajnostnosti je osredotočena na:

  • odgovorne poslovne prakse, ki zmanjšujejo naša poslovna tveganja, in
  • našo inovativno moč, ki nam hkrati nudi nove poslovne priložnosti in omogoča ustvarjanje ekonomskih, ekoloških in socialnih koristi.
Cilj uskladitve ekološke in socialne odgovornosti s korporativnimi interesi uresničujemo na štirih ravneh.