Uprava

Bayerjevo stališče do človekovih pravic

Bayer podpira Splošno deklaracijo Združenih narodov o človekovih pravicah in številne svetovno uveljavljene deklaracije za večnacionalna podjetja1. Prav tako v celoti upoštevamo načela pobude Združenih narodov za globalni dogovor (Global Compact). Notranje spodbujanje standardov na področju človekovih pravic in njihovo spodbujanje v celotnem Bayerjevem poslovanju je usklajeno z vrednotami in vodstvenimi načeli našega podjetja ter našo politiko trajnostnega razvoja.

Bayerjevo zavezanost k spodbujanju izvajanja človekovih pravic podpira naša politika skladnosti poslovanja. Velja na vseh Bayerjevih lokacijah in za vse Bayerjeve poslovne dejavnosti po vsem svetu. To stališče je naše vodilo pri sprejemanju odločitev in konstruktivnem prizadevanju znotraj našega področja vpliva ob upoštevanju odgovornosti vlad različnih držav za varstvo človekovih pravic.

Zaposleni: delovne razmere

Našim zaposlenim zagotavljamo poštena in konkurenčna plačila ter ugodnosti. Naše plače ustrezajo ali presegajo lokalne razmere na trgu in tako zagotavljajo ustrezen življenjski standard našim zaposlenim in njihovim družinam. Vse oblike prisilnega ali obveznega dela so strogo prepovedane. Naši sistemi prejemkov so povezani z uspešnostjo podjetja in uspešnostjo vsakega posameznika. Zagotavljanje pokojnin je ključni element našega celotnega paketa sredstev za zaposlene po vsem svetu.

Naše zaposlene spodbujamo, da v celoti izkoristijo svoj potencial, tako da jim ponujamo obsežne možnosti usposabljanja in izobraževanja. Dostop do ukrepov pridobivanja kvalifikacij in usposabljanja je osnovan na načelu enakih možnosti za vse zaposlene. Ravnamo v skladu z vsemi veljavnimi zakoni in sporazumi o delovnem času in plačanem dopustu. Spoštujemo pravico do počitka in prostega časa, vključno s plačanim dopustom in pravico do družinskega življenja, skupaj s starševskim dopustom in primerljivimi določbami. Kjer je mogoče, ponujamo prilagodljivejše vzorce dela, da lahko naši zaposleni uravnotežijo službeno življenje z osebnimi potrebami.

Nadlegovanje in diskriminacija

Temeljno načelo naše poslovne politike je enako obravnavanje vseh zaposlenih. Nobena oseba ne sme biti po krivici postavljena v manj ugoden položaj, privilegirana ali izobčena zaradi rasne ali narodnostne pripadnosti, barve kože, državne pripadnosti, porekla, vere, kaste, spola, starosti, telesnih značilnosti ali videza, spolne usmerjenosti, članstva v sindikatu, članstva v politični stranki, HIV/AIDS ali starševstva. Prepovedano je kakršno koli nadlegovanje. Od naših zaposlenih pričakujemo, da so prijazni, objektivni in pravični pri svojem ravnanju s sodelavci in tretjimi osebami. V primerljivih predpogojih zagotavljamo enako plačilo za enako delo.

Svoboda združevanja in kolektivno pogajanje

Zavezani smo k odprtemu in konstruktivnemu dialogu z našimi zaposlenimi in njihovimi predstavniki. Naši zaposleni se lahko svobodno pridružijo organizacijam po lastni izbiri, da jih bodo zastopale. Te organizacije lahko sodelujejo pri kolektivnih pogajanjih v skladu z veljavnimi pravnimi predpisi. Na vseh Bayerjevih lokacijah po svetu imajo zaposleni pravico, da izberejo svoje predstavnike. Zaposleni, ki delujejo kot predstavniki, niso v nobenem primeru v slabšem ali boljšem položaju. Na mestih, kjer se zaposleni odločijo, da ne bodo imenovali predstavnikov, bomo zagotovili neposredno in odprto komunikacijo med zaposlenimi in upravo.

Delo otrok

Pri našem poslovanju sledimo jasni politiki »nične strpnosti do dela otrok« po vsem svetu. Prav tako ne toleriramo dela otrok v naši oskrbovalni verigi, kjer ukrepamo proti znanim primerom kršitev. Naša prizadevanja za boj proti delu otrok so v skladu s temeljnimi delovnimi standardi Mednarodne organizacije dela (MOD)2 in načeli pobude Združenih narodov za globalni dogovor.

Varnost in zdravje

Za zagotavljanje enotno visoke ravni varovanja zdravja, varnosti, varstva okolja in standardov kakovosti (HSEQ) na naših lokacijah izvajamo ustrezne sisteme upravljanja. Predpisi HSEQ dosledno veljajo po vsem svetu z namenom zmanjšanja števila nesreč in neprijetnih dogodkov. Strokovnjaki za varnost pri delu podpirajo vodilne kadre pri preprečevanju bolezni in nesreč z izvajanjem ustreznih ukrepov. Naši obrati ponujajo svojim zaposlenim širok razpon zdravstvenih storitev, vključno z ukrepi, ki presegajo zdravstveno varstvo na službenem mestu. Bayer popolnoma verjame, da je spoštovanje ljudi obvezno za poslovno odličnost. S tem stališčem potrjujemo našo zavezanost mednarodno uveljavljenim načelom na področju človekovih pravic in delovnih pogojev. Od naših zaposlenih in poslovnih partnerjev pričakujemo, da njihovo ravnanje odraža to zavezanost.

1 Npr. »tristranska deklaracija Mednarodne organizacije dela (MOD) o načelih za multinacionalna podjetja in socialno politiko«, »smernice OECD (Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj) za večnacionalna podjetja«.

2 Konvencija o minimalni starosti 1973 (Konvencija MOD št. 138); Konvencija o najhujših oblikah dela otrok, 1999 (konvencija št. 182).