Uprava

Politika trajnostnega razvoja

Pri Bayerju skrbno razvijamo izdelke in storitve, zasnovane posebej za ljudi. Pri tem prizadevanju smo zavezani doseganju ciljev trajnostnega razvoja na področju gospodarske, okoljske in družbene odgovornosti. Trajnostni razvoj je globalno uveljavljen pristop k ohranjanju gospodarske rasti brez škodovanja našemu planetu ali izčrpavanja njegovih virov ob izboljševanju kakovosti življenja za njegove trenutne in prihodnje prebivalce.

Verjamemo, da je izvajanje trajnostnega razvoja zelo smiselno s poslovnega vidika. Pri vseh naših dejavnostih preučimo vsakega od teh ukrepov, ko sprejemamo poslovne odločitve, ki prikazujejo našo zavezanost prizadevanju za globalni trajnostni razvoj.

Naše poslovanje je sredstvo, s katerim združujemo človeško iznajdljivost in naravne vire v korist človeštva. Zato gospodarska odgovornost narekuje, da je naše poslovanje donosno, saj tako pomagamo poganjati gospodarsko rast in blaginjo. Verjamemo, da so inovacije ključnega pomena za doseganje trajnostne ekonomske uspešnosti. Veliko vlagamo tudi v raziskave, razvoj in nove tehnologije, ki predstavljajo osnovo za prihodnji uspeh.

Aktiven, odprt in odkrit dialog z vsemi zainteresiranimi stranmi

V Bayerju smo zavezani k stalnim izboljšavam naše ekološke učinkovitosti v skladu s Svetovno listino Programa odgovornega ravnanja, saj se naše proizvodne linije in z njimi povezani postopki izdelave razvijajo. Še naprej bomo spremljali vpliv naših dejavnosti na okolje ter si prizadevali za nenehne izboljšave. Varnost in zdravje naših zaposlenih, sosedov, strank, potrošnikov in zainteresiranih strani sta najpomembnejša, kot je tudi naše nadaljnje celovito spremljanje okolja ter kakovosti, varnega ravnanja in uporabe naših izdelkov.

Še naprej se bomo na našo družbeno odgovornost odzvali z našo zavezanostjo, da pomagamo našim zaposlenim, strankam in sosedom v skupnosti izpolniti njihove spreminjajoče se osebne in poklicne potrebe. Prav tako bomo spremljali in obravnavali vpliv našega poslovanja na sosede naših tovarn, lokalne skupnosti in globalno družbo. V ta namen si bomo še naprej prizadevali za aktiven, odprt in odkrit dialog z vsemi zainteresiranimi stranmi na ustreznih forumih. Bayerjeve vrednote in vodstvena načela temeljijo na varovanju in spoštovanju temeljnih pravic vsakega posameznika. Bayer si bo še naprej prizadeval za spodbujanje in varovanje človekovih pravic, kot so opredeljene v mednarodno sprejetih humanitarnih standardih Združenih narodov1.

Ta pristop trajnostnega razvoja v vodenju našega poslovanja je usklajen z Bayerjevo izjavo o poslanstvu: »Bayer:Science For A Better Life«2. Za zagotavljanje našega nadaljnjega nenehnega izboljševanja na področju gospodarskih, okoljskih in družbenih odgovornosti, ki so steber za trajnostni razvoj, smo uvedli prilagojene sisteme vodenja za spremljanje in nadzorovanje napredka, dokumentiranje doseganja ciljev in optimizacijo prizadevanja zaposlenih na teh področjih. Poleg tega ostajamo zavezani verodostojnemu poročanju o našem trajnostnem razvoju vsem zainteresiranim stranem.

1 Glej »Splošno deklaracijo Združenih narodov o človekovih pravicah«, december 1948.
2 Glej glasilo podjetja »Bayer: Science For A Better Life«, julij 2004.

Nadaljnje teme:

Organizacija na ravni skupine

Organizacija na ravni skupine in odgovornosti skupine

Kot strateško nalogo z dolgoročnimi posledicami si je celotna skupina Bayer zadala upravljanje trajnosti. Kot takšno jo lahko izpolnimo samo skupaj s podskupinami in storitvenimi podjetji. Skladno s tem odbor za poslovno trajnost podjetja tvori središče strukture upravljanja trajnosti skupine Bayer. Ta odbor sprejema odločitve o postavljanju ciljev, strategij in glavnih pobud ter potrebah po notranji in zunanji komunikaciji.

Predsednik odbora za poslovno trajnost je član upravnega odbora skupine, ki je odgovoren za tehnologijo, inovacije in okolje. Podskupine in storitvena podjetja zastopajo člani uprave, odgovorni za tehnologijo, inovacije in okolje.  Korporativni člani so vodja oddelka za okolje in trajnost, vodja oddelka za človeške vire in organizacijo ter vodja oddelka za komuniciranje.

Odbor za trajnostno poslovanje podjetja podpira skupina za načrtovanje trajnostnega razvoja, ki ji predseduje vodja oddelka za okolje in trajnost. Skupina za načrtovanje trajnostnega razvoja je interdisciplinarna ekipa, sestavljena iz vodij ustreznih funkcij v podskupinah in storitvenih podjetjih ter predstavnikov ustreznih oddelkov podjetja.

Podskupine

Odgovornosti podskupin in storitvenih podjetij


Odgovornosti in naloge na področju trajnosti so strukturirane na poseben način glede na vrsto poslovanja za smiselno izvajanje trajnostne prakse v vsaki podskupini in storitvenem podjetju. Podskupine in storitvena podjetja so odgovorni za:

  1. Politike, cilje in strategije, ki temeljijo na odločitvah odbora za trajnost poslovanja
  2. Upravljanje sistemov in presoj HSEQ (zdravje, varnost, okolje, kakovost)
  3. Upravljanje priložnosti in tveganj
  4. Programe in pobude odgovornega ravnanja